Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Respublikinės geografijos olimpiados nuostatai

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKINIŲ GEOGRAFIJOS

OLIMPIADOS NUOSTATAI

 

I. OLIMPIADOS TIKSLAI

  1. Skatinti: mokinius domėtis geografija, plėsti mokinių akiratį; mokytojus – kelti savo kvalifikaciją dirbant su gabiaisiais mokiniais.
  2. Ugdyti mokinių kūrybinius polinkius ir gebėjimus, skatinti juos praktiniame gyvenime taikyti įgytas žinias ir įgūdžius.
  3. Padėti atsiskleisti geografija besidomintiems ir ją geriausiai išmanantiems mokiniams.
  4. Akcentuoti svarbiausias ir aktualiausias lokalines bei globalines geografinio pobūdžio problemas.
  5. Diegti naujausius geografijos mokymo metodus, inovacijas.

 

II. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMO TVARKA

  1. Olimpiadoje gali dalyvauti 9–12 klasių mokiniai.
  2. Olimpiada vykdoma trimis etapais: pirmasis – mokyklose, antrasis – miestuose (rajonų centruose), trečiasis – Lietuvos Respublikos mokinių geografijos olimpiados etapas (toliau – Olimpiada).
  3. Pirmojo etapo datą nustato mokyklų vadovybės. Antrojo etapo datą nustato savivaldybių švietimo skyriai. Taip pat ją gali nustatyti Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras (toliau – Centras). Šis etapas turi baigtis ne vėliau nei trys savaitės iki trečiojo etapo pradžios. Trečiojo etapo datą ir vietą nustato Centras.

9.  Pirmąjį etapą organizuoja mokyklų geografijos mokytojai. Antrąjį etapą organizuoja savivaldybių švietimo padalinių vadovų įsakymais sudarytos komisijos, kurios parengia ir vertina užduotis. Olimpiados užduotis ir jų vertinimo tvarką, gavusi Centro įpareigojimą, gali parengti LGMA sudaryta komisija.

10.  Tuo atveju, jeigu olimpiados antrasis etapas mieste arba rajone vyksta centralizuotai (vienodos užduotys ir bendras vykdymo laikas), olimpiados komisija per savaitę laiko po antrojo etapo Centrui elektroniniu paštu pateikia rezultatų protokolą , kuriame nurodo dalyvius ir kiekvieno iš jų surinktą taškų skaičių.

 

III. DALYVAVIMAS RESPUBLIKINIAME OLIMPIADOS ETAPE

11.    Olimpiadoje gali dalyvauti: iš Vilniaus ir Kauno miestų – po 5 mokinius, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio – po 3, iš kitų savivaldybių (miestų ir rajonų) – po 1 mokinį. Taip pat į baigiamąjį etapą kviečiami Respublikinio mokinių Č. Kudabos geografijos konkurso 10 ir 11–12 kl. I–II vietų laimėtojai.

12.  Mokinius pagal nustatytą kvotą atrenka rajono (miesto) olimpiados užduočių vertinimo komisija.

13.  Apie ketinimą dalyvauti trečiajame etape savivaldybių (miestų, rajonų) komisijos praneša už trečiojo etapo organizavimą atsakingam Centrui ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki numatytos trečiojo etapo datos, nurodo dalyvių ir juos parengusių bei lydinčių į olimpiadą mokytojų duomenis.

14.  Į šalies olimpiadą vykstančius mokinius lydi mokytojas. Registruodamas mokinius jis pateikia mokinių pažymėjimus ir švietimo skyriaus raštą su dalyvauti olimpiadoje siunčiamų mokinių ir juos lydinčio mokytojo vardais ir pavardėmis.

IV. VADOVAVIMAS OLIMPIADAI

15.  Olimpiadą organizuoja Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija, kurią sudaro Centro, LGMA, kitų institucijų atstovai.

16.  Olimpiadai vadovauja Olimpiados organizavimo komitetas. Olimpiados užduotis rengia ir dalyvių darbus vertina Olimpiados vertinimo komisija.

17.  Olimpiados organizavimo komitetą ir Olimpiados vertinimo komisiją tvirtina Centro direktorius.

18.  Organizavimo komitetas nustato Olimpiados vykdymo tvarką, vykdo trečiąjį etapą, apibendrina rezultatus.

19.  Olimpiados vertinimo komisija rengia užduotis, parengia vertinimo sistemą, vertina dalyvių atliktas užduotis, nustato nugalėtojus ir prizininkus.

20.  Olimpiados antrojo ir trečiojo etapų vertinimo komisijų nariai negali rengti mokinių Olimpiadai ir jų konsultuoti.

 

V. OLIMPIADOS TURINYS

21.  Kiekvienais mokslo metais iki gruodžio 1 d. skelbiama Olimpiados tema, o iki gruodžio 20 d. parengiama ir skelbiama teminės dalies programa. Informaciniai duomenys apie Olimpiadą ir jos programa skelbiami internetiniuose tinklapiuose www.olimpiados.lt, www.rmtkr.lt, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos leidinyje „Geografijos aidai“, internetiniame asociacijos tinklalapyje www.geografija.lt.

22.  Olimpiados užduotys susideda iš trijų dalių:

     22.1 Bendrosios geografijos žinių tikrinimo užduotys. Visos bendrosios geografijos užduotys sudaro 2/3 olimpiados užduočių. Bendrosios geografijos daliai programa nerengiama.

     22.2 Specialiųjų žinių tikrinimo teminės užduotys. Užduotys rengiamos atsižvelgiant į prieinamą mokykloms mokomąją literatūrą, pastarojo laikotarpio Lietuvos ir pasaulio aktualijas. Teminės užduotys sudaro ne daugiau kaip 1/3 olimpiados užduočių. Teminei Olimpiados daliai parengiama programa.

     22.3 Praktinės užduotys mokinių gebėjimams ir įgūdžiams tikrinti.

 

VI. OLIMPIADOS TREČIOJO ETAPO DALYVIŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS, SKATINIMAS

23. Absoliučiu laimėtoju pripažįstamas dalyvis, kurio visų užduočių vertinimų suma yra didžiausia.

24. Skiriamos trys pirmosios, penkios antrosios ir septynios trečiosios vietos.

25. Olimpiados laimėtojai (I–III vietos) apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I, II, III laipsnio diplomais ir medaliais, atminimo dovanomis. Už labai gerą atskirų užduočių atlikimą olimpiados dalyviai gali būti apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ar Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos pagyrimo raštais.

26. Mokytojai, parengę I, II, III vietas laimėjusius mokinius, apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais.

27. Geriausiai pasirodę Olimpiados dalyviai ir juos rengę mokytojai gali būti skatinami rėmėjų prizais.

28. Olimpiados I–III vietų laimėtojai ir Č. Kudabos geografijos konkurso 10 ir 11–12 kl. I–II vietų laimėtojai tampa kandidatais dalyvauti atrankoje į Baltijos, Vidurio Europos šalių ir Pasaulio geografijos olimpiadas.

29. Olimpiados vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir nekeičiami. 

 

VII. OLIMPIADOS FINANSAVIMAS

30. Olimpiados antrojo etapo organizavimo išlaidas apmoka savivaldybių (miestų ir rajonų) švietimo skyriai.

31. Olimpiados trečiojo etapo organizavimo išlaidas apmoka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

32. Mokinių kelionės ir mokytojų komandiruočių išlaidas apmoka savivaldybių (miestų ir rajonų) švietimo skyriai.

 

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster