Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

SKELBIMAI SKELBIMAI SKELBIMAI

2009-08-12

1. Programos pavadinimas, tipas (lygis ) 

,,Geografijos mokymo naujovės 2009-2010 mokslo metais“

2. Programos rengėjas(-ai)

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Ilgametė patirtis ir mokytojų apklausa rodo, kad labai daug geografijos mokytojų, prasidėjus naujiesiems mokslo metams, stokoja naujausios informacijos, patarimų apie esminius pasikeitimus mokomajame dalyke, taip pat stokojama galimybių išsakyti viešą nuomonę apie geografijos egzamino, olimpiadų ir kitų renginių organizavimą. Išblaškytas tokios informacijos teikimas iš įvairių kanalų neduoda siekiamos kokybės ir neapima visų mokytojų. Todėl ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta informuoti geografijos mokytojų aktyvą (metodinio darbo organizatorius ir LGMA skyrių pirmininkus) apie esminius pokyčius , tendencijas, numatomas bendrąsias, regionines ir lokalines veiklas geografijos mokyme ateinančiais mokslo metais, siekti plataus konsensuso svarbiais ar net paradigminiais klausimais.

4. Programos tikslas

Suteikti mokytojams reikalingos ir kokybiškam darbui būtinos informacijos apie geografijos mokymo naujoves ir pokyčius 2009-2010 mokslo metais.

5. Programos uždaviniai

1. Atskleisti atnaujinto geografijos turinio didaktines tendencijas.

2. Supažindinti mokytojus su naujausiais geografijos leidiniais, metodinėmis priemonėmis, pradėtomis iniciatyvomis.

3. Plėtoti mokytojų aktyvo nuostatas ir gebėjimus informuoti pedagogų bendruomenę.

4. Paskatinti mokytojus daugiau dėmesio skirti internetinių modulių panaudojimui ugdymo procese ir gabių mokinių ugdymui.

6. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis (teorija/praktika/savarankiškas darbas) ir trukmė)

1. Ugdymo turinio ir mokymo priemonių santykis, įsigaliojant Bendrajai geografijos mokymo programai.

2. Valstybinio geografijos egzamino ir XI–XII klasės turinio ryšys ir mokinių pasiekimai.

3. Geografijos renginių moksleiviams organizavimo tvarkos pakeitimai.

4. Internetiniuose moduliuose skelbiamos informacijos vaidmuo geografijos mokytojams ir mokiniams.  

 

 

 

 

 

 

2009-04-03

Alfonso Basalyko 85-ųjų gimimo metinių paminėjimas

2009-04-25

Š. m. balandžio 25 d. (šeštadienį) 12.00 val. Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje vyks žymaus Lietuvos geografo prof. Alfonso Basalyko 85-ųjų gimimo metinių paminėjimo šventė.

11.00 val. bus aukojamos šv. Mišios Garliavos Švenčiausios Trejybės bažnyčioje. Giedos Kauno Arkikatedros choras.

Ypač kviečiame dalyvauti Vilniaus universitetą baigusius geografus.

Registracija tel. (8 37)  551 149 arba el. p. garliavosjonuciuvidurine@yahoo.com

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėjas

Valentinas Padriezas

Garliavos Jonučių vidurinė mokykla, Vasario 16-osios g. 8, Garliava, 53216 Kauno r.

2009-01-31

LENKIJOS IR LIETUVOS MOKSLEIVIų DAILėS DARBų KONKURSo

MūSų žEMė – PRAEITYJE, šIANDIEN IR ATEITYJE,

tema – Žemės gigantai

 

Sąlygos

Dailės darbų konkursas organizuojamas III–VI klasių mokiniams. Kviečiame gamtos pažinimo, geografijos, dailės ir pradinių klasių mokytojus organizuoti geologinio-gamtinio pobūdžio konkursą mokyklose. Konkurso tema – ŽEMĖS GIGANTAI. Moksleivių konkursas vyks dviem etapais.

DAILĖS DARBŲ FORMA – A4 formatas: piešiniai flomasteriais, pieštukais, tušu, guašu, akvarele ir pan., karpiniai iš spalvoto popieriaus, klijuoti, siuvinėti, megzti, piešti kompiuteriu ar atlikti kitokia technika. Kitoje darbo pusėje turi būti nurodytas mokinio vardas, pavardė, klasė, mokinio adresas ir telefono numeris, mokyklos pavadinimas ir mokytojo, organizavusio konkursą, vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris.

NacionaliniS KONKURSO ETAPAS: Lietuvos moksleivių dailės darbų konkurso pradžia 2009 m. vasario 1 d. Pirmojo etapo metu bus išaiškinti konkurso nugalėtojai Lietuvoje. Lygia greta toks pats mokinių darbų konkursas vyks ir Lenkijoje.

KONKURSO EIGA: Mokytojai iš kiekvienos klasės išrenka 3 pačius originaliausius, atitinkančius temą ir formą dailės darbus ir siunčia juos paštu į Lietuvos geologijos tarnybą.

PRAŠOME MOKYTOJUS ATRINKTUS 3 DAILĖS DARBUS iki 2009 m. balandžio mėn. pabaigos siųsti šiuo adresu:

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA,

S. Konarskio g. 35,

LT-03123 Vilnius

tel. :(85) 233 15 35

faks.: (85) 233 61 56

http://www.lgt.lt, el. p. lgt@lgt.lt

KONKURSO FINALAS LIETUVOJE. Visus iš Lietuvos mokyklų gautus darbus (atsiųstus iki balandžio mėn. pabaigos) vertins komisija, ją sudarys Lietuvos geologijos tarnybos, Geografijos mokytojų asociacijos, Vilniaus Lenkijos instituto ir J. Vienožinskio dailės m-klos atstovai. Komisija išrinks 3 geriausius moksleivių darbus ir paskelbs 3 laimėjusių moksleivių pavardes ir mokyklas Lietuvos geologijos tarnybos interneto tinklalapyje adresu: http://www.lgt.lt, taip pat ir asmeniškai. Į konkurso finalą pateks ir konkursą organizavę mokytojai, kurių mokinių darbus įvertins komisija. Moksleivių darbai bus eksponuojami Lietuvos geologijos tarnyboje.

TARPTAUTINIS KONKURSO ETAPAS. Laimėję dailės darbų konkursą Lietuvoje, trys moksleiviai ir vienas mokytojas dalyvaus Lietuvos–Lenkijos dailės darbų konkurso antrąjame etape, kuris vyks Lenkijoje. Konkurso finale varžysis originaliausi 3-jų moksleivių iš Lietuvos ir 3-jų moksleivių iš Lenkijos dailės darbai. Konkurso finalas vyks gegužės 28–31 d. Varšuvoje.

PRIZAI. Visiems konkurso dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai. Nugalėtojams – kelionė į Lenkiją: ekskursijos į Varšuvos geologijos muziejų, Varšuvos senamiestį, Juros periodo parką ir kiti prizai.

Lietuvos geologijos tarnyba

Telefonas pasiteirauti: (85) 233 15 35

2009-01-15

LGMA tarybos nariams,

rajonų (miestų) pirmininkams,

geografijos mokytojų metodinių ratelių pirmininkams,

geografijos mokytojams ekspertams

                                                         

2009 m. vasario mėn. 21 d. (šeštadienį) vyks Geografijos mokytojų FORUMAS! Kviečiami dalyvauti visi tarybos nariai, miestų ir rajonų skyrių pirmininkai, rajonų ir miestų geografijos mokytojų metodinių ratelių pirmininkai, geografijos mokytojai ekspertai. Jeigu dėl kokių nors priežasčių LGMA skyrių pirmininkai dalyvauti negali, prašytume būtinai atsiųsti įgaliotą asmenį.

Renginio vieta: Jonučių vidurinė mokykla, Vasario 16-osios 8, Garliava, Kauno raj.

Renginio šeimininkas : Valentinas Padriezas, mob. 8 698 70822.

 

Visuomeninis transportas:

iš Kauno pilies vykstantys mikroautobusai: nr. 91, 94, 102.

iš geležinkelio stoties vykstantys mikroautobusai: nr. 95, 105, 107.

Renginio pradžia: 11.00 val., (registracija nuo 10 val. – mokyklos

vestibiulyje).

Dėmesio: būtina registracija (el. paštu garliavosjonuciuvidurine@yahoo.com   arba  telefonu 8 698 70822 ).

FORUMO Darbotvarkė bus paskelbta šioje interneto svetainėje. Šie metai yra didelių permainų pradžios mokyklinėje geografijoje metai, todėl Tikimės Jūsų aktyvaus dalyvavimo...

 

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster