Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Sąrašas Ankstesnis

Išsilavinimo standartai - VI klasė

Moksleivių pasiekimams geografijoje įvertinti tikrinami trejopi gebėjimai. Pirmoji gebėjimų grupė siejama su žiniomis ir supratimu, antroji – su praktiniais darbais, trečioji – su problemų sprendimu.

Esminis                      

gebėjimas

Reikalavimai moksleiviams

                    I. Geografinis pažinimas.

·Nusako žmogaus pasaulio pažinimo raidos svarbiausius momentus.

Susipažįsta su žemės paviršiaus vaizdavimo būdais bei atlieka nesudėtingus geografinius skaičiavimus.

1.1. Nusako, kaip keitėsi supratimas apie Žemę senovėje bei žino žymių keliautojų K. Kolumbo ir  F. Magelano atliktus darbus, plečiant geografinį akiratį.

1.2. Paaiškina šiuolaikinių geografinių tyrimų: Pasaulio vandenyne, Žemės gelmėse ir orų atmosferoje praktinę reikšmę.

1.3. Nusako kaip galima orientuotis aplinkoje dienos ir nakties metu remiantis dangaus ir vietiniais aplinkos požymiais.

1.4. Moka nustatyti kompasu pagrindines pasaulio kryptis. Nustato nurodytų daiktų azimutą.

1.5. Žino vietovės vaizdavimo būdus (piešinyje, aerofotonuotraukoje, vietovės plane), paaiškina jų panašumus ir skirtumus. Nustato atstumą tarp duotų objektų: rulete, žingsniais, laiku.

1.6. Žino vietovės plano sutartinius ženklus. Nustato nurodytų objektų kryptis ir atstumus: linijiniu, skaitmeniniu ir vardiniu masteliu.

1.7. Nustato vietovės plane duotų taškų absoliutinį ir santykinį aukštį. Moka pavaizduoti horizontalėmis kalvą ir daubą. Sudaro elementarų savo gyvenamos vietovės planą.

1.8. Žino geografinio tinklelio elementus: dienovidinius, lygiagretes, pusiaują, ašigalius bei parodo juos pasaulio gamtiniame žemėlapyje ir gaublyje. Nustato duotų taškų geografines koordinates.

 

 II. Gamtinė geografija

Žino gamtos komponentų sudėtį bei geografinį jų pasiskirstymą.

2.1. Žino mokslinę ir religinę Žemės kilmės teorijas.

2.2. Nurodo Žemės vidinės sandaros dalis: branduolį, mantiją, Žemės plutą, litosferą.

2.3. Paaiškina žemės drebėjimų susidarymo priežastis bei nurodo jų paplitimo rajonus.

2.4. Paaiškina ugnikalnių susidarymo priežastis. Žino pagrindines ugnikalnio dalis bei nurodo magmos ir lavos skirtumus. Parodo žemėlapyje veikiančių ugnikalnių pavyzdžių.

2.5. Parodo žemėlapyje žemynus, pusiasalius, salas.

2.6. Pagal aukščio skale žemėlapyje parodo pagrindines paviršiaus formas: kalnus ir lygumas.

2.7. Paaiškina Žemės paviršiaus kitimą dėl žemės drebėjimų, ugnikalnių išsiveržimų, dūlėjimo, tekančio vandens bei vėjo darbo.

2.8. Bendrais bruožais apibūdina savo gyvenamosios vietovės paviršių.

2.9. Žino atmosferos reikšmę ir kai kurių sluoksnių sandarą: troposferą, stratosferą.

2.10. Paaiškina oro temperatūros keitimosi priežastis paros bėgyje.

2.11. Paaiškina kodėl susidaro šerkšnas, rasa, rūkas, lietus, sniegas, debesys. Skiria pagrindinius debesų tipus: kamuolinius, plunksninius, sluoksninius.

2.12. Moka naudotis barometru. Žino vėjų susidarymų priežastis. Remiantis vėjarodžiu nustato vėjo stiprumą.

2.13. Apskaičiuoja vidutinę oro temperatūrą, sudaro mėnesio ir metų oro temperatūros grafiką, vėjų rožę, kritulių diagramas; apibūdina paros, mėnesio, metų orus.

2.14. Paaiškina nevienodą Saulės šilumos ir šviesos pasiskirstymą Žemės paviršiuje. Gamtiniame žemėlapyje parodo atogrąžas ir poliaračius.

2.15. Paaiškina vandens patekimo iš vandenyno į sausumą priežastis bei nurodo jo sugrįžimo galimybes į vandenyną.

2.16. Parodo žemėlapyje vandenynus bei jų sudėtines dalis: pakraštines  ir vidines jūras, įlankas, sąsiaurius bei parodo jų pavyzdžių.

2.17. Paaiškina bangų, potvynių ir atoslūgių, srovių susidarymo priežastis, nurodo jų įtaką gamtai.

2.18. Nurodo upės pradžią (šaltinį, ežerą, pelkę) bei pabaigą (žiotis). Žino, kad upė tekėdama ardo žemės paviršių bei gilindama vagą formuoja  slėnį, salpą.

2.19. Nurodo ežero ir jūros skirtumus. Įvardina žmogaus sukurtus vandens telkinius: kanalus ir tvenkinius, žino jų paskirtį.

2.20. Žino klimato ir paviršiaus įtaką nevienodam augalijos ir gyvūnijos pasiskirstymui žemėje.

2.21. Paaiškina, kaip žmogaus veiklos dėka keičiasi gamtinė aplinka. Savais žodžiais nurodo gamtos išsaugojimo galimybes.

 

 III. Visuomeninė geografija   

Žino žmonijos įvairovę.

Nurodo žmogaus vystomus verslus.

3.1. Apibūdina pagrindines žmonių rases, jų išorinius požymius bei  nurodo paplitimą.

3.2. Žino kokių tautų atstovų gyvena Lietuvoje daugiausiai.

3.3. Žino Lietuvos ir pasaulio gyventojų skaičių ir pagal žemėlapį nustato gyventojų  tankumą.

3.4. Nurodo skiriamuosius kaimų ir miestų bruožus. Žino savo gyvenamosios vietovės tipą bei pagrindines šios vietovės ūkinės veiklos rūšis.

3.5. Žino pagrindinius žmogaus vystomus verslus, transporto rūšis, pateikia vietinių ir atvežtų prekių pavyzdžių.

3.6. Parodo pasaulio politiniame žemėlapyje didžiausias valstybes, žino jų sostines. Parodo Lietuvos administraciniame žemėlapyje didžiuosius Lietuvos miestus.

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster