Naujienos

Svetainė paleista:
2004 m. vasario 2d.

 

Respublikinio moksleivių Česlovo Kudabos geografijos konkurso nuostatai

 

1. Bendroji dalis:

1.1 konkursą organizuoja Vilniaus pedagoginio universiteto geografijos katedrų, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro sudarytas bei Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas organizavimo komitetas bei užduočių sudarymo ir vertinimo komisija.

1.2 Konkurso tikslai:

a)      populiarinti geografijos dalyką moksleivių tarpe bei didinti geografinį išprusimą;

b)      populiarinti žymaus geografo prof. Č Kudabos idėjas ir darbus;

c)      sudaryti galimybę moksleiviams įvertinti savo geografinį išprusimą bei pasivaržyti bendraamžių tarpe.

2. Konkurso organizavimo tvarka:

2.1 konkursas organizuojamas kiekvienų metų kovo mėnesį Vilniaus pedagoginio universiteto gamtos mokslų fakultete. Jo data kasmet tikslinama ir skelbiama ministerijos renginių sąraše bei spaudoje.

2.2 norinčių dalyvauti konkurse registracija vyksta kasmet nuo sausio 1 dienos iki vasario 20 dienos. Paraiškas siųsti paštu ant mokyklos firminio blanko adresu: Konkursui, VPU Regioninės geografijos katedra, Studentų g. 39, Vilnius LT-08106. Paraiškoje nurodyti moksleivio pavardę ir vardą, klasę, moksleivį ruošusio mokytojo pavardę ir vardą, atgalinį adresą, telefoną ir elektroninį paštą.

2.3 moksleiviai varžosi atskirose amžiaus grupėse nuo 6 iki 12 klasės.

2.4 mokyklą konkurse gali atstovauti tik 1 to paties srauto moksleiviai. Konkurse negalinčio dalyvauti moksleivio kitu keisti negalima. Vieno srauto moksleivių negalima keisti kito srauto moksleiviais.

2.5 Kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

3. Užduočių pobūdis:

Užduotys sudaromos atsižvelgiant į 2003 metų Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. 11-12 klasių moksleiviams užduotys ruošiamos pagal egzaminų programą. Užduotys apims:

1 žinias ir supratimus:

                      1.1 sąvokų, terminų, nomenklatūros žinojimą;

                      1.2 geografinių reiškinių ir procesų supratimą;

                      1.3 objektų geografinės padėties apibūdinimą.

2 praktinius gebėjimus:

                      2.1 geografinius matavimus ir skaičiavimus;

                      2.2 diagramų, schemų, kreivių sudarymą ir braižymą;

                      2.3 diagramų, schemų, kreivių skaitymą;

                      2.4 geografinių objektų, reiškinių ir procesų žymėjimą kartoschemose bei žemėlapiuose;

                      2.5 kartoschemų ir žemėlapių skaitymą.

3 problemų sprendimą:

                      3.1 diagramų, schemų, kreivių analizė, lyginimą ir apibendrinimą;

                      3.2 geografinės informacijos analizę, lyginimą ir vertinimą;

                      3.3 kartoschemų ir žemėlapių analizę, lyginimą ir vertinimą.

4. Darbų vertinimo tvarka:

4.1 organizavimo komitetas kasmet sudaro ir tvirtina užduočių vertinimo komisiją. Vieną darbą vertina ne mažiau kaip du komisijos nariai pagal vertinimo komisijos patvirtintą sistemą.

4.2 Kiekvienos amžiaus grupės prizinių vietų laimėtojai apdovanojami konkurso nugalėtojų diplomais bei rėmėjų prizais. 9-11 klasių nugalėtojams, užėmusiems 1, 2, 3 vietas suteikiama teisė dalyvauti jaunųjų geografų respublikinėje olimpiadoje. Esant galimybei iš konkurso nugalėtojų sudaroma komanda tarptautinėms varžyboms.

4.3 Konkurso dalyvių rezultatai siunčiami į rajonų švietimo skyrius ir mokyklas, geriausiųjų pavardės skelbiamos „Geografijos aiduose”, tinklalapyje www.geografija.lt

 

© UAB Penki Kontinentai 2004. Visos teisės saugomos. Webmaster