LGMA įstatai

Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacijos

Į S T A T A I

I. Bendroji dalis

1. Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų asociacija (toliau LGMA) – tai nepolitinė savanoriška visuomeninė organizacija. Ji turi juridinio asmens teises, savo sąskaitą banke, antspaudą, emblemą.

2. LGMA palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio pedagogų organizacijomis, mokslo, kultūros ir švietimo įstaigomis, skatina įvairių specialybių mokytojų ir mokslininkų bendradarbiavimą ir pan.

3. LGMA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais Įstatais, JTO deklaracija apie vaikų teises, bendrąja žmogaus teisių deklaracija.

4. Asociacijos būstinė yra Vilniuje: LGMA, Parodų g. 4, LT-04133.

II. Tikslai ir uždaviniai

5. LGMA propaguoja geografijos žinias, skleidžia Lietuvos ir užsienio valstybių geografijos mokytojų patirtį, rengia ir aptaria naujas mokymo kryptis, rūpinasi mokymo metodinių priemonių rengimu, jų dauginimu, vadovėlių rengimu.

6. LGMA organizuoja geografijos mokytojų konferencijas, susitikimus, keliones, kvalifikacinius renginius: seminarus, kursus, ekskursijas ir kt.

7. LGMA rūpinasi mokytojų keitimusi su užsienio šalių mokytojais.

8. LGMA padeda ginti asociacijos narių interesus ir teises.

9. LGMA atstovauja savo narių interesus Lietuvoje ir užsienyje.

10. LGMA turi savo periodinį leidinį.

III. LGMA narystė, narių teisės ir pareigos

11. LGMA nariu gali būti kiekvienas geografijos mokytojas, (Lietuvos pilietis). Kandidato pareiškimà svarsto vietinė LGMA organizacija (skyrius). Nariui išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

12. Asociacijos taryba priima į LGMĄ garbės narius, kurie neturi balso teisės.

13. Kiekvienas LGMA narys turi teisę dalyvauti asociacijos veikloje, išreikšti savo nuomonę visais svarstomais klausimais, siūlyti apsvarstyti jam rūpimą klausimą, dalyvauti ruošiant įvairius dokumentus ir projektus, gauti informaciją apie asociacijos veiklą.

14. Kiekvienas asociacijos narys privalo vadovautis LGMA įstatais, mokėti metinį nario mokestį.

15. Nario pašalinimas iš LGMA gali būti svarstomas tik asociacijos delegatų konferencijoje.

IV. Organizacinė struktūra ir valdymas

16. LGMA pagrindinis padalinys – miesto arba rajono organizacija, kurią sudaro ne mažiau kaip penki nariai. Aukščiausias LGMA miesto ar rajono organizacijos organas yra narių susirinkimas, kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Ataskaitiniai susirinkimai renka ne mažiau dviejų asmenų valdybą ir pirmininką. Reikalui esant išrenkama ir revizijos komisija, kuri iš savo narių tarpo renka pirmininką (komisijos narių skaičių nustato susirinkimas).

LGMA miesto arba rajono organizacija savo veikloje vadovaujasi LGMA Įstatais. Ji vykdo asociacijos veiklą apskrityje, mieste, rajone, palaiko ryšius su LGMA taryba, teikia jai pasiūlymus dėl darbo tobulinimo ir pan. LGMA miesto arba rajono organizacijos nėra juridiniai asmenys.

LGMA miesto arba rajono organizacijos veiklą gali nutraukti LGMA taryba.

17. Aukščiausias LGMA organas yra asociacijos delegatų konferencija, rengiama kas ketveri metai. Konferencijas rengia taryba ir nustato visas delegavimo joje normas. Jos priimami sprendimai yra teisėti, jeigu joje dalyvauja ne mažiau 2/3 kviestų delegatų.Konferencija rengia ir tvirtina svarbiausius veiklos dokumentus, darbo kryptis, išklauso tarybos ir revizijos komisijos ataskaitas, atviru balsavimu ketverių metų laikotarpiui renka tarybą (iš penkiolikos narių) ir jos pirmininką bei revizijos komisiją. Konferencija turi teisę keisti LGMA įstatus, jei už pataisas ar papildymus balsuoja ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių konferencijos delegatų. LGMA tarybos pirmininko pavaduotojas, sekretorius ir iždininkas renkamas iš tarybos narių pirmajame jos posėdyje.

18. LGMA veiklai tarp konferencijų vadovauja Taryba. Už jos veiklą atsako pirmininkas, jam nesant – pirmininko pavaduotojas. Tarybos, posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

19. Bendravimui su valstybės institucijomis LGMA atstovauja jos taryba. Ji ruošia medžiagą, būtiną LGMA veiklai gerinti, teikia pasiūlymus valstybės institucijoms, pedagoginėms organizacijoms, LGMA miestų ir rajonų organizacijoms, formuoja požiūrį į mokyklinę geografiją, reiškia savo požiūrį į mokymo klausimus, siūlo problemų sprendimus, disponuoja organizacijos lėšomis ir turtu.

Asociacijos pirmininkas pasirašo ir tvirtina finansinius bei kitus organizacijos dokumentus, kviečia tarybos posėdžius, pasirašo bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos ir kitų Lietuvos bei užsienio giminingų organizacijų, atstovauja LGMA užsienyje organizuojamuose renginiuose (konferencijose, seminaruose ir kt.).

20. Revizijos komisija, išrinkta LGMA konferencijoje, iš savo narių tarpo renka pirmininką. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per metus tikrina LGMA tarybos finansinę veiklą ir atsiskaito konferencijai.

V. LGMA turtas ir lėšos

21. Kiekvienas LGMA narys moka stojamąjį ir metiną nario mokestį, kurį nustato LGMA taryba. LGMA miestų ir rajonų organizacijos ne mažiau 50 % metinio nario mokesčio perveda LGMA tarybai.

22. LGMA lėšas gali sudaryti Respublikos ir giminingų tarptautinių organizacijų, pavienių asmenų bei privačių firmų įnašai, aukos, dovanos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

23. LGMA lėšos gali būti panaudotos, remiantis tarybos nutarimais, įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Pajamų ir išlaidų sąmatą tvirtina taryba.

VI. LGMA likvidavimas

24. LGMA veiklą nutraukti gali tik jos delegatų konferencija 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma. Ji sudaro ir komisiją likusio turto ir lėšų klausimų sprendimui neprieštaraujant galiojantiems įstatymams.

LGMA nario anketa