Lietuvos geografų draugija atnaujino veiklą (Foto)

LGD-logotipasGegužės 14 d. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Didžiojoje auditorijoje atnaujinti šios organizacijos veiklos į visuotinį susirinkimą susirinko gausus Lietuvos geografų draugijos narių būrys.

Per pastaruosius metus LGD veikloje buvo juntama, kaip meteorologai pasakytų, tyka. Anot prof. Algirdo Stanaičio likome našlaičiai, nes vienas po kito mus paliko draugijos prezidentas doc. dr. Ričardas Baubinas ir jo pavaduotojas doc. dr. Rimantas Krupickas. Susirinkimo pradžioje šių geografų šviesus atminimas pagerbtas tylos minute.

LGD visuotiniame susirinkime dalyvavo daugiau nei 100 narių. Šiame būryje šurmuliavo ne tik garbaus amžiaus profesoriai, docentai, mokytojai, bet ir doktorantai, studentai.

Sveikinimo žodį tarė buvęs LGD pirmininkas prof. Algirdas Stanaitis. Susirinkimo pirmininkas prof. Algimantas Česnulevičius puikiai valdė auditoriją, nenukrypdamas nuo dienotvarkės, kuri buvo gana intensyvi.

  1. Lietuvos geografų draugijos veiklą 1934–1940 metais pristatė Genovaitė Kynė (Lietuvos_geografų_draugija_1934-1940_metais). Pranešimas iliustruotas archyvine medžiaga. Pristatyta draugijos veiklos pradžia, pirmasis vadovas prof. Kazys Pakštas, pagrindiniai siekiai, veikla, statistiniai duomenys,  1938 metų geografų kongresas.
  2. LGD veiklą per pastaruosius 15 metų (nuo 1995 m. suvažiavimo) pristatė dr. Nijolė Eitmanavičienė. Per šį laikotarpį leisti „Geografijos metraščiai“, išleista knyga „Žymūs Lietuvos geografai“,kiti leidiniai. Surengta ekspedicija Nerimi grafo K.Tiškevičiui kelionei atminti, pažintinės kelionės ir ekskursijos. Organizuotos ir vykdytos talkos Europos draustinyje (rastas ir pastatytas Europos centre aštuonių tonų akmuo, kuris simbolizuoja Europos centrą).
  3. Naujų LGD įstatų projektą bei pasiūlymus pristatė dr. Jurgita Rimkuvienė. Paskutinį sykį Draugijos įstatai buvo tvirtinti prieš 15 metų. Jie neatitiko naujų teisės aktų, todėl buvo būtina juos suderinti dabartinei įstatyminei bazei, taip pat juose gerokai atnaujinti draugijos veiklos uždaviniai ir siekiai. Pranešimo pabaigoje buvo išklausyti narių pasiūlymai įstatų tikslinimui/tobulinimui. Su naujų įstatų projektu detaliau galima susipažinti http://lgd.webnode.com/ laikinoje LGD interneto svetainėje.
  4. Aptartas Draugijos nario mokesčio dydis ir mokėjimo būdai. Balsų dauguma, pritarta valdybos siūlymui nustatyti metinį nario mokestį – 20 Lt, studentams ir pensininkams – 10 Lt, juridiniams asmenims – 200 Lt; vienkartinis stojamasis mokestis – 10 Lt. Juridiniai asmenys stojamojo mokesčio nemoka. Susikūrus sekcijoms ar skyriams 25 % nario mokesčio skirti tos sekcijos ar to skyriaus, kuriam priklauso narys, veiklai. Stojamasis mokestis sumokamas per vieną mėnesį nuo valdybos sprendimo priimti į LGD. Nario mokestis už einamuosius metus turi būti sumokėtas iki metų pabaigos. Metinis nario mokestis pradedamas mokėti tais metais, kuriais asmuo tapo LGD nariu. Įstatuose numatyta, kad iš eilės tris metus nemokėjęs nario mokesčio ir apie save neinformavęs narys vienašališku Valdybos sprendimu pripažįstamas praradęs Draugijos narystę.
  5. Draugijos prezidento, valdybos, revizijos komisijos rinkimai (kandidatų pri(si)statymas, diskusija. Prof. A. Česnulevičius pristatė, kad draugijos nariai buvo prašomi siūlyti kandidatūras į draugijos prezidento vietą bei draugijos valdybą. LGD valdyba kandidate į LGD prezidento ir valdybos pirmininko postą iškėlė doc. dr. D. Krupickaitę. Iki susirinkimo elektroniniu paštu gauta LGD narių siūlymai kandidatais į prezidentus kelti prof. habil. dr. K. Kilkų – atsisakė, prof. habil. dr. A. Bukantį – atsisakė ir dr. E. Gentvilą – atsisakė. Pateikti pasiūlymai iš salės: prof. Algirdas Stanaitis – atsisakė, doc. dr. Egidijus Rimkus – atsisakė (telefonu), prof. Algimantas Česnuliavičius – atsisakė, prof. Paulius Kavaliauskas – neatvyko, Valentinas Padriezas – atsisakė, doc. dr. Julius Taminskas – atsisakė, doc. dr. Zenonas Gulbinas – atsisakė, dr. Mykolas Mikalajūnas – atsisakė.

Prof. Kęstutis Kilkus paragino susirinkimo dalyvius, į LGD valdybą rinkti, tuos žmones, kurie iniciavo draugijos atnaujinimo veiklą ir pasiūlė visiems visokeriopai prisidėti prie naujų iniciatyvų.

Doc. dr. Dovilė Krupickaitė pristatė savo programą. Ji save, kaip LGD prezidentę, mato pirmiausiai moderatoriaus vaidmenyje, padedančio sukurti erdvę, kurioje bus galima vykdyti visiems mums svarbią veiklą. Geografų draugiją supranta kaip erdvę, kurioje kaupiama visa su geografine veikla Lietuvoje susijusi informacija, kurioje galima spręsti bendras problemas ir palaikyti tarpusavio ryšius. Kandidatė trumpai prisistatė. Ji 1992 m. baigė geografijos studijas VU. 1999 m., apgynė Daktaro disertaciją. Nuo 1997 iki 2008 m. dirbo Geografijos (dab. Geologijos ir geografijos) institute, o nuo 2000 m. dirba VU GMF Geografijos ir kraštotvarkos katedroje, docentės pareigose.

Balsų dauguma Lietuvos geografų draugijos prezidente išrinkta doc. dr. Dovilė Krupickaitė.

Valdybos siūlymu, ir balsų dauguma išrinkta nauja LGD valdyba, jos nariais tapo aktyviausiai dirbę žmonės prie LGD atkuriamųjų darbų: doc. dr. Dovilė Krupickaitė, doc. dr. Donatas Burneika, dr. Arūnas Galkus, doc. dr. Virginijus Gerulaitis, Genovaitė Kynė, Giedrė Kulvičienė, dr. Jurgita Rimkuvienė, doc. dr. Eduardas Spiriajevas, dr. Jonas Volungevičius.

Patvirtinta revizijos komisija, kuri ateityje kontroliuos draugijos veiklą ir finansinę būklę. Šią komisiją sudaro 3 žmonės: Sakalas Gorodeckas, Violeta Bieliauskienė ir doc. dr. Julius Taminskas.

Draugijos veiklos programą pristatė naujai išrinkta draugijos prezidentė Dovilė Krupickaitė.

LGD vizija – tapti draugija, vienijančia visas geografines draugijas. Susirinkimo dalyviai pateikė vertingų pasiūlymų, kaip praplėsti draugijos veiklą.

Padėkos žodį tarė ir gražių palinkėjimų naujajai LGD valdybai bei atsinaujinančiai draugijai siuntė doc. Daina Galvydytė.

Parengė Genovaitė Kynė

Nauja LGD valdyba informuoja, kad valdybos posėdžiai bus atviri, juose galės dalyvauti visi norintys draugijos nariai. Aktuali informacija bus skelbiama svetainėje: http://lgd.webnode.com/.

Share This Post
1 komentaras
  1. Pasirodęs suvažiavimo pranešimas labai vykęs, pateikta glaustai, gražia taisyklinga kalba, sakyčiau, jaučiasi konstruktyvumas. Linkiu sėkmės taip ir toliau, tokio paties profesionalumo.

Rašyti komentarą