Ministras patvirtino atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas

Ministras_tvirtina_VUBP_programas2011 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu Nr. V-269 patvirtino Vidurinio ugdymo bendrąsias programas (VUBP), kurias visuomenei pristatė per spaudos konferenciją.

Programos atnaujintos vykdant Valstybinę švietimo strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą (2006–2012 m.). Patvirtintos VUBP yra vienas iš svarbiausių švietimo sistemos valdymo dokumentų.

„Atnaujintos programos – tai naujos galimybės dirbti kūrybingai ir atsakingai, – sakė švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. – Mokiniams ir plačiajai visuomenei siunčiama žinia, kad nuo kalimo kultūros judame link mąstančios, pilietiškos asmenybės ugdymo“.
Pasak ministro, poreikis tobulinti programas atsirado dėl kintančio ugdymo turinio, dėl būtinybės užtikrinti atnaujintų Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, kurios pradėtos įgyvendinti 2008 m., tęstinumą.

Pagal šias programas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. pradės dirbti mokyklų 11-tos (gimnazijų III) klasės. Atnaujintose programose, siekiant išvengti perteklinių žinių ir pasikartojimų, patikslintas programų turinys. Jis papildytas naujomis aktualiomis žiniomis, pasirenkamaisiais kursais. Didėja pasirinkimo įvairovė – galimybė ugdyti(s) individualius gebėjimus ir siekti mokymosi sėkmės.

Parengta viena bendra Lietuvių kalbos ir literatūros programa visoms vidurinį išsilavinimą teikiančioms mokykloms. Istorijos programoje daugiau dėmesio skiriama gilesniam Lietuvos istorijos pažinimui, darbui su istoriniais šaltiniais.
Užsienio kalbos programų pagrindinė naujovė ta, kad parengtos trijų lygių pasiekimų programos (A2, B1, B2), atitinkančios Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius.
Gamtos mokslų programose daugiau svorio tenka praktiniams tiriamiesiems darbams. Informacinių technologijų kursas papildytas saugaus bendradarbiavimo socialiniuose tinkluose kursu. Parengta viena Technologijų bendroji programa, kurią sudaro 6 lanksčios technologijų kryptys, atitinkančios analogiškas Lietuvos ūkio šakas (pvz., tekstilė ir apranga; taikomasis menas, amatai ir dizainas; turizmas ir kt.).

Kūno kultūros programoje atsisakyta visiems vienodų normatyvų, ypatingų fizinių pastangų reikalaujančių pratimų ir pereinama prie tikslingo ir kūrybingo mankštinimosi.
Etikos programoje bus galima rinktis vieną iš trijų naujų modulių: profesinės etikos, šeimos etikos, etikos ir kino. Menų programose daugiau galimybių realizuoti meninius interesus, pvz., filmų kūrimas, fotografija, grafinis dizainas, kompiuterinės muzikos technologijos ir kt.

Kartu su atnaujintomis programomis rengiamos ir brandos egzaminų programos, pagal kurias bus organizuojami 2013 m. egzaminai.
Rengiama įvairi metodinė medžiaga, kuri padės mokytojams pasirengti dirbti pagal atnaujintas programas. Taip pat planuojama organizuoti seminarus, konsultacijas, nuotolinius mokymo kursus, metodines dienas ir kt.

Programos buvo atnaujinamos pasitelkiant mokytojus praktikus, mokslininkus ir turinio ekspertus. Surengti svarstymai ir aptarimai su dalykų mokytojais ir tėvų atstovais. Vyko viešieji svarstymai su mokinių tėvų, moksleivių asociacijų, aukštųjų mokyklų atstovais. Švietimo asociacijų forume buvo pritarta atnaujintoms VUBP ir 22 švietimo ir tėvų asociacijos pasirašė rezoliuciją.
Artimiausiu metu UPC svetainėje bus paskelbta visa informacija apie patvirtintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Švietimo ministro Gintaro Steponavičiaus programų pristatymo medžiaga

Parengta: UPC IT skyrius,

Share This Post

Rašyti komentarą