Švietimo asociacijos aptarė atnaujintų Vidurinio ugdymo bendrųjų programų (VUBP) diegimo patirtį

LGMA veiklos pristatymasPraėjusią savaitę Ugdymo plėtotės centro (UPC) surengtame asociacijų susitikime dalykų mokytojų asociacijos pristatė vykdytų projektų, skirtų atnaujintų VUBP diegimui, įgyvendinimo praktinę patirtį. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) finansuotų projektų tikslus pasiekė penkiolika asociacijų: parengė metodinę medžiagą – detaliuosius pamokų planus ir scenarijus, išleido planuotas metodines priemones – leidinius ar kompaktines plokšteles, organizavo mokymus, seminarus, konferencijas.

Geografijos mokytojų asociacija

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna pristatė Klaipėdoje vykusio forumo-konferencijos „Geografijos vidurinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų diegimo praktinė patirtis Lietuvos mokyklose“ rezultatus. Anot jo, svarbiausias forumo tikslas – ne finansinių lėšų įsisavinimas, bet tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, ko daug metų labai stigo mūsų švietimo visuomenėje. Rengiant šį forumą asociacijai talkino Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos jūrų uosto direkcija, Viešbutis Balt Park, leidykla DIDAKTA. Didžiąją dalį organizacinių darbų nuveikė Klaipėdos LGMA skyrius, kuriai vadovauja mokytoja ekspertė Stasė Alenskienė.

Forumo metu veikė mokytojų darbų paroda, perskaityta 15 pranešimų, kuriuos parengė ir skaitė UPC, VPU atstovai, jauni iniciatyvūs ir didžiulę patirtį turintys mokytojai. Asociacija išleido DVD diską, kuriame yra visi pranešimai, papildoma metodinė medžiaga. Renginyje dalyvavo 110 asociacijos narių iš maždaug 40 Lietuvos savivaldybių. Asociacijos prezidento nuomone, tokie vykdomi projektai stiprina organizacijos vardą ir svarbą – po renginio asociacijos narių skaičius padidėjo 50 mokytojų, beveik iki 550 žmonių. Geografai taip pat specialiai šiam renginiui išleido unikalų Lazdijų geografijos mokytojų ir leidyklos „Didakta” parengtą 2012 m. Geografo kalendorių. Jį, kaip padėką už efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, LGMA prezidentas įteikė UPC direktoriui Giedriui Vaideliui.

LGMA veiklos pristatymas

Lietuvių kalbos mokytojų asociacija

Dainora Eigminienė, asociacijos „Lituanistų sambūris“ valdybos pirmininkė, pristatė projektą „Nauja yra gerai užmiršta sena arba kaip mokyti pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą“. Jo metu asociacija surengė dviejų dienų seminarą-kūrybinę laboratoriją tautinių mažumų, Pietryčių Lietuvos ir kitų Lietuvos mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Pasak rengėjų, seminaro metu buvo galima stebėti dvi atviras pamokas, Vilniaus universitete išklausyti 4 paskaitas: Senosios literatūros kalbinė įvairovė, XIX a. Lietuvos literatūros dialogai, XX a. istorijos analizė Czesławo Miłoszo eseistikoje ir Vidurio Europos idėjos, Lietuvos kultūras jungiantis pasakojimas. Dalyviams buvo išdalyta metodinė medžiaga.

Anot pranešėjos, „seminare pasiektas aukštas bendradarbiavimo ir atvirumo lygmuo. Taip pat sumažinta atskirtis tarp miesto ir kaimo, tarp tautinių mažumų mokyklų“.

Iš viso renginiuose dalyvavo 70 mokytojų ir 40 mokinių, pastarieji buvo projekto partneriai.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga (LKLMS) Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje surengė mokslinę-praktinę konferenciją „Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas ugdymo procese“. Konferencijos tikslas – lietuvių kalbos ir literatūros mokslo atstovams, kalbos mokymo praktikams kartu su lietuvių kalbos mokytojų bendruomene ištirti esamą dalyko ugdymo turinio, metodų, žmogiškųjų išteklių, profesinio tobulinimo(si) būklę, identifikuoti problemas ir pasiūlyti būdus, kaip jas spręsti.

Nijolė Bartašiūnienė, sąjungos pirmininko pavaduotoja, sakė, jog konferencijos metu vyko mini seminarai, dalyviams buvo dalijama praktikų medžiaga, priimta rezoliucija, kviečianti lituanistus platesniam dalykiniam dialogui. Renginyje iš viso dalyvavo 218 asmenų.

Dailė mokytojų asociacija

Lietuvos dailės ugdytojų draugija (LDUD) organizavo metodinę-praktinę konferenciją „Mokinių bendrųjų ir esminių dalykų kompetencijų ugdymas dailės pamokose“. Konferencija vyko Kauno kolegijoje. Jos metu dailės mokytojai klausė VUBP autorių, LDUD valdybos narių pranešimų.

Draugijos atstovė Sigita Saulėnienė sakė, kad renginyje mokytojai pasidalijo gerąja patirtimi, pristatė savo metodines parodas, stendinius pranešimus. Visiems dalyviams buvo išdalytas LDUD išleistas metodinis leidinys, kaip taikyti atnaujintą programą ugdymo procese.

Anglų kalbos mokytojų asociacija

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) surengė tikslinę konferenciją „Bendrosios programos – mokytojui ir mokiniui“. Eglė Petronienė, LAKMA vadovė, sakė, kad šioje projektinėje veikloje daugiau dėmesio buvo skiriama mokytojui.

Tačiau, jau vien tai, kad konferencijoje be mokytojų dalyvavo per 150 studentų, galima vertinti, kaip didelį pasiekimą. Jos teigimu, renginys paskatino jaunus mokytojus suburti naują anglų kalbos grupę. Asociacijos gretos toliau auga.

Šokių mokytojų asociacija

Šokio mokytojų asociacija Vilniaus kolegijos Menų fakultete (projekto partneris) už projekto lėšas filmavo medžiagą DVD plokštelei „Šokis mokykloje“. Plokštelėje yra ne tik lietuvių liaudies sceninio šokio žingsniai ir deriniai, bet įrašytas ir gyvas akompanimentas.

Kaip teigia asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas, ši plokštelė – tai metodinė medžiaga, kuri skatins atnaujintos programos įgyvendinimą. Tai ne tik pagalbinė priemonė pamokoje, ji bus naudinga ir neformaliojo ugdymo kolektyvams. Plokštelė viešinama interneto svetainėse ir artimiausiu metu bus pristatyta praktiniame seminare.

Šokio mokytojų asociacijos atstovų teigimu, numatomas DVD plokštelės tęsinys. Ji galės būti, kaip iliustracinė priemonė rengiamai šokio mokytojo knygai ir šokio vadovėliui.

Matematikos mokytojų asociacija

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija vykdė projektą „Matematikos mokymo(si) viduriniame ugdyme modernizavimas ir intensyvinimas, taikant informacines komunikacines technologijas“. Projekto tikslas – padėti mokytojams ir apmokyti juos dirbti su grafiniu skaičiuotuvu, susipažinti su atviro kodo dinaminės matematikos programa GeoGebra, siekti matematikos ugdymo modernizavimo.

Asociacija Vilniaus pedagoginiame universitete organizavo nemokamą seminarą matematikos mokytojams „Grafinio skaičiuotuvo galimybės ir panaudojimas 11–12 klasių matematikos pamokose“. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje surengė nemokamą seminarą matematikos mokytojams „GeoGebra“. GeoGebra – atviro kodo dinaminės matematikos programa, sujungianti geometriją, algebrą ir statistiką. Programą galima puikiai pritaikyti mokant matematikos visais lygiais tiek pradinėje, tiek vidurinėje mokykloje. GeoGebra yra išversta į 45 kalbas, tarp jų ir lietuvių.

Asociacijos atstovės Dalės Mališauskienės teigimu, visi dalyviai pripažino, jog seminarai buvo naudingi, o ir kiti panašūs renginiai leis matematikams neatsilikti nuo laikmečio.

Muzikos mokytojų asociacija

Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos projektinę veiklą pristatė Žydrė Jautakytė,UPC metodininkė ir šios asociacijos narė. Anot jos, asociacija surengė edukacinį projektą-koncertą. Koncertas buvo parodytas Vilniuje ir Klaipėdoje. Jame profesionalai ir mokiniai atliko Benjamino Briteno kantatą „Saint Nicolas“. Koncertą galima pamatyti ir interneto erdvėje, jis gali būti pristatomas, kaip savitas metodinis leidinys.

Po koncerto vykusioje refleksijoje mokinių emocijos ir potyriai „liejosi per kraštus“, jie buvo laimingi ir sužavėti tokiu bendradarbiavimu. Projekto dalyvių nuomone, idėja yra gera ir darbas atliktas kokybiškai.

.

Kaip renginio pabaigoje sakė UPC direktorius Giedrius Vaidelis, diskusijos ir aptarimai visada duoda abipusę naudą ir gerus rezultatus. Jis taip pat pasidžiaugė projektų formatų įvairove ir didėjančiu asociacijų aktyvumu. Visa tai liudija, jog ŠMM finansuojamos asociacijų projektinės veiklos pasiteisino. Panašų asociacijų projektų rėmimo konkursą planuojama surengti ir kitais metais.

UPC informacija

Share This Post

Rašyti komentarą