Geografijos studijų programa Lietuvos edukologijos universitete

Studentai, baigę geografijos studijų programą Lietuvos edukologijos universitete, be geografijos bakalauro laipsnio dar įgyja mokytojo kvalifikaciją, o pasirinkę papildomas studijas ir turizmo vadybininko, bei gido kvalifikaciją, todėl darbo rinkoje gali konkuruoti ir kaip geografai, ir kaip mokytojai, ir kaip turizmo vadybininkai, tai paliudija LR Turizmo departamento patvirtintas kelionių vadovo pažymėjimas ir Amadeus sertifikatas, bei gidai.

Mokymosi trukmė

–         4 metai nuolatinės studijos

–         5,5 metų ištęstinės studijos Studijų programos apimtis – 240 ECTS kreditų. Studentų darbas apima teorines, praktines ir savarankiškas studijas

Studijų kalba – lietuvių kalba.

Baigus studijas suteikiamas dalyko pedagogikos,  gamtinės ir visuomeninės geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Tai vienintelė tokia universali geografijos studijų programa Lietuvoje.

JŪS STUDIJUOSITE:

1.  Bendrojo universitetinio lavinimo dalykus.

2.  Specialaus lavinimo dalykus.

3.  Programos bendrųjų pagrindų dalykus.

Atliksite įdomias geologijos, biogeografijos, meteorologijos ir hidrologijos, kraštotyros ir turizmo, praktikas, vyksite į tolimąją kompleksinę praktiką po kitas valstybes.

KARJERA

Baigę geografijos bakalauro studijų programą galėsite dirbti  geografijos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, kolegijose, gamtos apsaugos, teritorinio planavimo ir valdymo įstaigose, turizmo įmonėse, tęsti mokslus geografijos magistrantūroje.

Vykstant nuolatinei mokytojų kaitai, geografijos mokytojų poreikis kiekvienais metais išlieka aktualus. Mokytojo diplomas garantuoja pastovų darbą ir nemenką atlyginimą.

Geografijos mokslas yra kompleksiškas ir integruotas, leidžiantis plačiai ir giliai suvokti pasaulyje vykstančius dinamiškus procesus. Išugdytas kompleksinis mąstymas suteikia prioritetus siekiant profesinės karjeros viršūnių.

Dabartiniu metu geografijos studijų programa LEU – vienintelė studijų programa Lietuvoje, kurioje, asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir apsisprendę ateityje dirbti pedagoginį darbą, gali studijuoti geografiją ir įgyti geografijos mokytojo kvalifikaciją, todėl darbo rinkoje gali konkuruoti ir kaip geografai, ir kaip mokytojai.

Programos apimtis – 160 kreditų, iš kurių ne mažiau kaip 10 kreditų sudaro bendrojo lavinimo dalies dalykai, ne mažiau kaip 111 kreditų skirta studijų krypties dalykams: alternatyviai pasirenkamiems dalykams (9 kreditai) bei baigiamajam darbui (10 kreditų); 39 kreditai skiriama pedagoginių studijų dalykams, tarp jų – 18 kreditų teorinei pedagoginių studijų daliai, 20 kreditų pedagoginei praktikai ir 2 kreditai pedagoginių studijų baigiamajam darbui. Konkrečiam programos dalykui skiriamų kreditų kiekis priklauso nuo auditorinio darbo valandų, dalyko savitumo ir studento savarankiško darbo apimties. Programą sudaro trys studijuojamų dalykų grupės ir laisvai pasirenkamieji dalykai.

Būsimiems mokytojams būtinos geografijos mokslo žinios, kartu ugdytini bendrieji ir specialieji gebėjimai bei kompetencijos, laiduojančios galimybę sėkmingai dirbti bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose. Geografijos studijų programa sudaryta iš trijų dalių, kurių kiekviena atitinka tam tikrus studijų siekinius:

Bendrojo lavinimo bei pedagoginių studijų dalykai orientuoti į edukologinį rengimą, proporcingai išdėstyti per visus ketverius metus. Pirmame kurse dėstoma informatika, užsienio kalba, sveikatos ugdymas, specialybės kalbos kultūra. Antrame kurse dėstoma ekonomika, filosofija, bendroji ir diferencinė psichologija, socialinė psichologija, raidos ir pedagoginė psichologija bei pedagogika. Trečiame kurse, dėstoma ugdymo sistemos, o ketvirtame – pasirenkami politologijos arba sociologijos dalykai. Be to, 1–8 semestrai skirti pedagoginėms praktikoms. Bendrojo lavinimo dalies dalykai apima pasaulėžiūros ir bendrosios erudicijos ugdymą. Jie turi didelę reikšmę užtikrinant pasirengimą gyvenimui, ugdant gebėjimą sieti ir reflektuoti pasaulio tarpkultūrinius, politinius, ekonominius vyksmus. Studijų pagrindų dalies dalykai – tai teoriniai ir profesiniai dalykai, teikiantys žinias bei gebėjimus, privalomus geografijos bakalauro programai. Dalykai šioje dalyje išdėstomi remiantis tam tikrais loginiais ryšiais ir seka. Studijų krypties dalykai – studijų pagrindų dalis, apimanti teorinius ir profesinius dalykus, privalomus geografijos bakalauro studijų programoms. Ši dalis sudaro studijų programos branduolį ir teikia specialybės žinias, būtinas geografijos krypties aukštojo mokslo kvalifikacijai įsigyti bei formuoja gebėjimus, orientuotus į tolesnę tiriamąją ar profesinę veiklą. Senoje ir atnaujintoje programoje jiems skirta atitinkamai po 110 ir 111 kreditų (69 % visos programos) Pedagoginių studijų dalykai suteikia galimybę pedagoginiam universitetui išryškinti savo specifiką konkurencinėje aplinkoje, rengti studentus būsimai profesinei veiklai, ugdyti jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą, problemų sprendimo ir dalykiško bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Šios dalies disciplinos, jos teorinė ir praktinė dedamosios, ugdo gebėjimą lanksčiai reaguoti į visuomenės reikmes, nuolat keistis iš vidaus, neatsilikti nuo sparčių socialinių ir ekonominių pokyčių, nes dabartiniame dinamiškame pasaulyje žinios ir gebėjimai turi būti nuolat ir vis sparčiau atnaujinami.

Privalomi dalykai (jų sąrašas ir aprašai pateikiami 4.1. priede), sudaro geografijos studijų programos pagrindą ir su alternatyviai pasirenkamaisiais dalykais yra susiję tarpdalykiniais ryšiais. Privalomieji dalykai užtikrina, kad išklausęs programoje numatytų dalykų kursus absolventas sukaups pakankamai žinių geografijos srityje, išsiugdys pažintinius gebėjimus ir išlavins perkeliamuosius gebėjimus.  Alternatyviai pasirenkamieji dalykai iš esmės papildo gaunamą geografijos specialybės išsilavinimą ir padeda specializuotis bei siekti pažangos ir tobulėjimo kompetencijų. Jie padeda gilintis į geografijos mokslo sritis, skatina plėsti žinias, analizuoti metodologinius ypatumus. Jie apjungia teorines žinias, priartina jas prie praktinių problemų suvokimo, išryškina gamtos ir visuomenės mokslų savitarpio ryšius bei integracijos galimybes. Studentai pasirenkamus dalykus renkasi ir privalo užsiregistruoti rudens semestrui iki gegužės mėn. 15 dienos, pavasario semestrui – iki lapkričio mėn. 1 dienos.

Pirmame kurse dėstomi dalykai, kurių žinios yra būtinos sėkmingoms studijoms vėlesniuose kursuose. Studentai išklauso meteorologijos, geologijos, geomorfologijos, topografijos kursus, įvadą į visuomeninę geografiją, gamtamokslinę ir ekonominę statistiką, lauko tyrimų metodologiją. Birželio–liepos mėnesiais atliekama mokomoji lauko praktika (4.1.priedas).

Antrame kurse studentai klauso hidrologijos, geografinės sferos, kartografijos, gyventojų ir gyvenviečių geografijos, kraštotyros ir turizmo, žemynų ir vandenynų geografijos ir pasirenkamų dalykų kursus. Vasarą atliekama mokomoji gamtinės ir visuomeninės geografijos praktika, kurios metu studentai įgyja praktinius įgūdžius

Trečiame kurse studentai klauso Lietuvos gamtinės ir visuomeninės geografijos, žemynų geografijos ir pasirenkamų dalykų kursus. Po šešto semestro atliekama gamtinių kompleksų geografinių tyrimų ir tolimoji mokomosios lauko praktikos (4.1.priedas).

Ketvirtame kurse studentai išklauso pasaulio ūkio geografijos, politinės geografijos, regioninės geografijos ir pasirenkamų dalykų kursus. Tai geografijos bakalauro programą apibendrinantys dalykai, sintetinantys anksčiau išklausytus kursus Jie suteikia žinias ir gebėjimus, būtinus aukštojo mokslo kvalifikacijai įgyti, lavina pažintinius, praktinius bei perkeliamuosius gebėjimus. Be to, studentai įsisavina geografijos didaktikos kursą ir atlieka mokyklose pedagoginę praktiką.

Praktikoms kasmet skiriama po 5 kreditus. Po pirmo kurso atliekamos geologijos, geomorfologijos, topografijos, meteorologijos, dirvožemių geografijos ir biogeografijos mokomosios praktikos. Po antrojo kurso atliekamos visuomeninės ir gyventojų bei gyvenviečių geografijos praktikos. Po šešto semestro vyksta kompleksinių vietovės tyrimų, pažintinė Lietuvos ir tolimoji kompleksinė (užsienio valstybėse) praktikos. Tolimosios geografijos praktikos metu siekiama teorines žinias bei praktinius įgūdžius pritaikyti kitų valstybių teritorinių kompleksų pažinimui bei tyrimams, analizuojamas vertikalusis geografinis zoniškumas, horizontalių geografinių zonų kaita, valstybių įvairaus ūkinio įsisavinimo rajonai, gamtos ir kultūros paminklai. Tolimosios geografijos praktikos metu tobulinami geografinės informacijos rinkimo ir apibendrinimo įgūdžiai, įgyjama kelionių organizavimo patirtis.

LEU Socialinės geografijos ir turizmo katedros bazėje greta geografijos specialistų rengimo nuo 2002 metų rengiami turizmo vadybininkai. Turizmo vadybos šakos programą baigė ar dar mokosi apie 200 jaunųjų specialistų, kurie dirba turizmo ir kelionių agentūrose, turizmo informaciniuose centruose, administracinėse struktūrose, turizmo sferoje užsienio šalyse. Studijos labai populiarios tarp studentų  – geografų. Kiekvienais metais į šią studijų programą priimami 18-25 geografijos nuolatinių studijų programos trečio kurso studentai, geriausi pagal pažangumą ir aktyviausi visuomenine veikla.  Studijos trunka 3-4 (šeštame – aštuntame semestruose) kursuose. Be atitinkamų bendrojo lavinimo, pedagoginių studijų ir studijų krypties dalykų į Turizmo vadybos šakos programą įtraukti Turizmo šakos dalykai: Turizmo įvadas ir turizmo rūšys; Istorinis-kultūrinis paveldas; Turizmo planavimas ir teisiniai pagrindai, Turizmo teorija ir strategija, Ekskursijų ruošimo ir vedimo metodika, Turistiniai renginiai ir mokyklinis turizmas; Turizmo vadyba, Turizmo marketingas, Turizmo informacinės ir rezervavimo sistemos, Turizmo teorija ir praktika (kursinis darbas). Studijos baigiamos baigiamuoju turizmo vadybos egzaminu.

Detalesnė informacija: www.vpu.lt

Bendrosios geografijos http://www.vpu.lt/gmf/bgk/Page.aspx?pageID=5279 ir

Socialinės geografijos ir turizmo http://www.vpu.lt/gmf/rgk/Page.aspx?pageID=5533 katedrose

Share This Post
1 komentaras
  1. labai idomu ir verta papbandyti

Rašyti komentarą