Abiturientai kviečiami studijuoti geografijos Klaipėdos universitete

SG-logotipas-su-sukiais1Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos katedra kviečia studijuoti SOCIALINĖS EKONOMINĖS GEOGRAFIJOS IR REGIONISTIKOS BAKALAURO STUDIJAS, kurių trukmė – 3,5 metai.

Kam šios studijos skirtos?

Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro studijų programos tikslas yra paruošti kvalifikuotus visuomenės geografijos specialistus, ypatingą dėmesį skiriant jų kompetencijoms, orientuotoms į žinių ekonomiką pagal darnios plėtros principus. Suprantančius visuomenės bei ūkio socialines ekonomines problemas, jų erdvines priežastis bei gebėjimus priimti sprendimus. Ugdyti regionų plėtros specialistus, gebančius kompleksiškai tirti įvairias regionų problemas bei teikti siūlymus (įgyvendinant nacionalines bei ES regionų plėtros programas) visuomenės bei ūkio darniai plėtrai regionuose.

Studijų programos pagrindų dalykai:

Geografinių atradimų ir idėjų raida, Bendroji kartografija ir topografija, GIS studijos, Socialinės ekonominės geografijos įvadas, Socialinės ekonominės geografijos teorija ir tyrimų metodai, Regionistika ir regioninių tyrimų metodai, Lietuvos socialinė ekonominė geografija, Pasaulio socialinė ekonominė geografija, Ekonominė geografija (Ūkio šakos), Demografija ir gyventojų geografija, Politinė geografija ir geopolitika, Regionų darnios plėtros pagrindai ir modeliai, Geosferos ir gamtiniai procesai, Lietuvos gamtinė geografija, Transporto ir komunikacijų geografija, Kultūrų geografija, Turizmo ir poilsio geografija, Kaimo geografija,  Paveldo geografija, Kraštovaizdžio geografija ir kraštotvarka, Teritorijų planavimas.  Mokomoji praktika (Lietuvoje), Tolimoji praktika (užsienyje, KU lėšomis), Specialioji praktika (Lietuvoje arba užsienyje).

Kokie absolventų gebėjimai po studijų?

 • atlikti regionų bei įvairių teritorijų socialinius ekonominius tyrimus, taikant geografinius tyrimų metodus;

atlikti regionų ir valstybių socialinę ekonominę analizę, nustatyti ūkio ir visuomenės problemas ir jų

 • sprendimus pagal regionų darnios plėtros principus dirbti su Geografinės Informacijos sistemomis (GIS) ir SPSS programa, atlikti įvairias apklausas, atlikti tiriamų procesų, reiškinių ekspertinį vertinimą;
 • ruošti nacionalinių, ES ir kitiems fondams projektų paraiškas, susijusias su ūkio bei žmogiškųjų išteklių plėtra įvairiuose regionuose.

Kur studentai gali atlikti praktiką?

Studentas praktiką gali atlikti įvairiuose viešojo ir privataus sektoriaus įmonėse: savivaldybėse, seniūnijose, turizmo informacijos centruose, civilinės metrikacijos biuruose, migracijos skyriuose, darbo biržoje, regionų plėtros agentūrose, kelionių agentūrose, transporto ir logistikos įmonėse, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, aplinkosaugos institucijose, socialinės rūpybos skyriuose, taip pat įmonėse, kurių veiklos susijusios su regionų plėtros projektų ruošimu ir įgyvendinimu.

Kur studentas gali išvykti dalinių studijų į užsienį?

Studijų metu studentai gali dalyvauti KU Erasmus+ programos konkurse ir vieną semestrą studijuoti visuomeninės geografijos dalykus užsienio universitetuose, su kuriais yra sudarytos Erasmus+ programos bendradarbiavimo sutartys:

 • Lenkijos Gdansko universitete
 • Rumunijos Oradijos universitete
 • Turkijos Uludago universitete
 • Suomijos Turku ir Joensuu (Rytų Suomijos) universitetuose
 • Vokietijos Greifsvaldo ir Tiubingeno universitetuose
 • Italijos Triesto universitete
 • Prancūzijos Aix Marselio universitete
 • Ispanijos Saragosos universitete
 • Latvijos universitete (Rygoje)

Šia galimybe gali pasinaudoti tiek bakalauro studijų studentai, tiek magistro.

Kokios yra studentų profesinės karjeros galimybės?

Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose (savivaldybėse, seniūnijose), regioninės plėtros projektų rengėjais, regionų plėtros agentūrose, specialistais nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose,

darbo biržose, socialinės rūpybos skyriuose, gyventojų socialinių apklausų statistikais, aplinkosaugos institucijose. Taip pat gali dirbti mokymo ir švietimo srityse (geografijos mokytojais).

Privačiame sektoriuje gali dirbti kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, rinkos analitikais, finansų sektoriuje, transportavimo, logistikos, prekybos srityse, gali dirbti konsultantais privačiose įmonėse, kurios ruošia, administruoja nacionalinius bei tarptautinius regionų plėtros/investicinius projektus, GIS specialistais, GIS specialistais.

Gali tęsti studijas antrosios pakopos Visuomeninės geografijos magistrantūros studijose.

Kviečiame studijuoti!

Daugiau informacijos apie Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos katedrą,  bakalauro ir magistro studijas bei dėstytojus galima rasti tinklalapyje adresu:

.

VISUOMENINĖS GEOGRAFIJOS MAGISTRO STUDIJOS (trukmė -1,5)

.

Kam šios studijos skirtos?

Programos tikslas − ruošti aukštos kvalifikacijos visuomeninės geografijos specialistus, ugdant jų kompetencijas orientuotas į žinių ekonomiką, tirti Lietuvos visuomenės ir ūkio plėtros problemas, taikyti darnumo principus erdvinių problemų sprendimuose Baltijos jūros regiono ir ES valstybių kontekste.

Studijos suteiks žinių apie:

 • Kiekybinių ir kokybinių visuomenės tyrimų metodologiją, geografinių tyrimų metodiką visuomenės tyrimams atlikti, visuomenės ir gamtinės aplinkos procesų intensyvumą, priežastis, pasekmes, sąsajas, gyventojų socialinių apklausų organizavimą, įvairius teritorinius kompleksinius tyrimus.
 • ES regioninės politikos tikslus ir uždavinius Lietuvai, Baltijos jūros regionui, įvairius socialinius ekonominius procesus, Europos valstybių (regionų) konkurencingumą, regionų plėtros problemas ir alternatyvas.
 • Geografinės informacijos sistemas (GIS), Statistikos paketą socialiniams mokslams (SPSS), geoduomenų bazių tyrimus, kartografavimo metodų taikymą, modeliuojamų procesų reikšmes visuomenės erdvinių procesų analizėje, GIS nuotolinio atpažinimo metodus erdvinių (teritorinių) procesų analizėje.
 • Valstybių ekonominių ryšių, tarptautinės prekybos intensyvumą, socialinės ekonominės raidos indeksus, konkurencingumą, globalizacijos poveikį valstybių socialinėms ekonominėms sistemoms, valstybių (regionų) raidos scenarijus.
 • Strateginio požiūrio formavimą sprendimų priėmimui.
 • Naujausias plėtros tendencijas urbanistikoje, jūrų transporto, rekreacijos ir turizmo ūkio sektoriuose, erdvinės plėtros problemas, konfliktus, alternatyvas, visuomenės geografijos svarbą problemų sprendimui.
 • Naujausias studijų srities mokslinių tyrimų problemas, teorijos ir praktikos elementus, naujausių visuomenės ir ūkio raidos procesų problematiką, sprendimų alternatyvas, kompleksines įžvalgas tiriamų procesų raidos prognozei ir teritoriniam modeliavimui.

Studijų programos pagrindų dalykai:

Visuomeninės geografijos teorija ir metodologija,  Erdvinė statistika, Pasaulio ekonomika ir tarptautiniai ryšiai, Europos Sąjungos geografija, Jūrų ūkio geografija, Urbanizacija ir miestų geografija, Rekreacijos ir turizmo geografija, Regioninės plėtros projektų ruošimas, Baltijos jūros regionų studijos, Sveikatos geografija, Globalizacijos pagrindai,  Darbas su GIS: analizė ir žemėlapių sudarymas, Aplinkos ir visuomenės procesų modeliavimas su GIS.

Kas dėsto?

Studijų programoje dėsto ne tik Lietuvos mokslininkai ir specialistai, bet ir geografijos profesoriai iš Prancūzijos ir Vokietijos universitetų.

Kur studentas gali išvykti dalinių studijų į užsienį?

Studijų metu studentai gali dalyvauti KU Erasmus+ programos konkurse ir vieną semestrą studijuoti visuomeninės geografijos dalykus užsienio universitetuose, su kuriais yra sudarytos Erasmus+ programos bendradarbiavimo sutartys:

 • Lenkijos Gdansko universitete
 • Rumunijos Oradijos universitete
 • Turkijos Uludago universitete
 • Suomijos Turku ir Joensuu universitetuose
 • Vokietijos Greifsvaldo ir Tiubingeno universitetuose
 • Italijos Triesto universitete
 • Prancūzijos Marselio universitete

Šia galimybe gali pasinaudoti tiek bakalauro studijų studentai, tiek magistro

Į kokias veiklas gali įsijungti studentai?

Studentai galės įsitraukti į Geografų klubo veiklas.

Kas yra KUGeo?

Atvira, inovatyvi, besiveržianti į priekį bendruomenė, kurią vienija viena aistra – geografija!

Kokios yra studentų profesinės karjeros galimybės?

Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose, regioninės plėtros agentūrose, nacionaliniuose parkuose, darbo biržose, socialinės rūpybos skyriuose, aplinkosaugoje, būti geografijos mokytojais, kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, analitikais, finansų, transportavimo, logistikos, prekybos srityse, personalo, rinkodaros vadybininkais, rinkos analitikais, regioninės plėtros ekspertais, projektų vadovais, mokymo įstaigose ir mokslo institutuose. Gali tęsti studijas doktorantūroje.

Paruošė:

Klaipėdos universiteto

Socialinės geografijos katedros vedėjas

Doc. dr. Eduardas Spiriajevas

2015-06-05

Klaipėdos universitetas

Socialinių mokslų fakultetas

Socialinės geografijos katedra

Minijos g. 153; LT-93185 Klaipėda

Tel. 8 46 398661; Faks. 8 46 398652

El. paštas: sgk. smf@ku.lt

http://www.ku.lt/smf/struktura/katedros/socialines-geografijos-katedra/


Share This Post

Rašyti komentarą