LGMA aktyvas Kaune aptarė Ugdymo turinio reformos klausimus

Skirtingos nuomonesGruodžio 27 d. Kauno jėzuitų gimnazijoje įvyko LGMA aktyvo neeilinis posėdis. Jame dalyvavo 18 aktyvo narių, kurie aptarė esminius su Ugdymo turinio reforma susijusius klausimus. .

Aktyvo nariai aptarė daug klausimų, susijusių su programų kaitos tikslingumu, integracijos keliais ir klystkeliais. Buvo keičiamasi nuomonėmis, kaip siūloma mokyklos struktūra gali paveikti geografijos mokomąjį dalyką. Daug diskusijų sukėlė ugdymo turinio apimtys skirtingose klasėse, vertintos dabar galiojančios bendrojo ugdymo programos ir jų pateikimo forma. Mėginta vertinti, koks geografijos turinys yra nebeaktualus ir jo būtų galima atsisakyti. Mokytojai išsakė asmenines patirtis apie realias galimybes mokymo procesą perkelti į kitas aplinkas ir su tuo susijusias kliūtis. Dėmesys diskusijoje skirtas ir labai svarbiai dalyko sričiai – geografinių gebėjimų ugdymui. Aktyvo paprašytas LGMA prezidentas išsakė savo asmeninę poziciją apie didaktinę geografijos ugdymo turinio struktūrą ir su tuo susijusius iššūkius geografijai, kaip mokomajai disciplinai.

LGMA aktyvo posėdžio išvados:

1. LGMA aktyvas sutinka su bendra nuostata ir siūlymais atnaujinti ugdymo turinį.

2. Atnaujinant ugdymo programas, šiuose procesuose teisiškai ir fiziškai privalo dalyvauti geografijos mokytojų asociacija.

3. Parengtos ugdymo programos savo forma ir turiniu turi būti ne abstrakčios, lakoniškos, bet tikslios ir detalios. Esminis ugdymo turinys pateiktas aiškiai, o pasirenkamam pateikti konkretūs nurodymai ir patarimai.

4. Dauguma LGMA aktyvo narių nepritaria naujai siūlomai mokyklos struktūrai 5 (pradinis), 4 (pagrindinis), (3 vidurinis). Šis klausimas neišdiskutuotas kol kas išlieka visais lygiais.

5. Ugdymo procesui perkelti už mokyklos ribų Lietuvoje nėra paruošta teisinė ir materialinė bazė.

6. Atnaujinant ugdymo turinį reikėtų siekti išlaikyti geografinių žinių nuoseklumą tarp pradinės mokyklos ir pirmųjų geografijos mokymo metų.

7. Dėti pastangas ir pamėginti 10 klasėje grąžinti antrąją pamoką.

.

LGMA aktyvo nariai sutaria, kad tai tik pirmoji tokio pobūdžio diskusija ir aptariamų klausimų yra labai daug. Neabejotinai, kad dikusijų ir tarimosi laikas tik prasideda.

Primename, kad LGMA, kartu su dar beveik 20 asociacijų, jungiasi išvien spręsti ugdymo turinio atnaujinimo klausimų. Visų geografijos mokytojų prašoma būti solidariais ir kol kas neteikti siūlymų paskelbtam ugdymo turinio atnaujinimo gairių projektui.

Savo siūlymus apie esamas geografijos ugdymo programas ir apie tai, kokios jos galėtų būti, siųskite šiuo adresu:

lgmainformacija@gmail.com

LGMA informacija

Share This Post

Rašyti komentarą