2019 metų ateities mokytoja – iš Gruzdžių gimnazijos

2019-uo­sius me­tus Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė bai­gė su­lau­ku­si ypa­tin­gos ži­nios – gim­na­zi­jos gam­tos ir geog­ra­fi­jos moks­lų mo­ky­to­ją Orin­tą Venc­kie­nę p...