2019 metų ateities mokytoja – iš Gruzdžių gimnazijos

2019-uo­sius me­tus Šiau­lių ra­jo­no Gruz­džių gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė bai­gė su­lau­ku­si ypa­tin­gos ži­nios – gim­na­zi­jos gam­tos ir geog­ra­fi­jos moks­lų mo­ky­to­ją Orin­tą Venc­kie­nę pri­va­taus moks­li­nių ty­ri­mų ir po­li­ti­kos ana­li­zės cent­ras „Vi­sio­na­ry Ana­li­tics“ už atei­ties kū­rė­jų ug­dy­mą no­mi­na­vo me­tų atei­ties mo­ky­to­ja.

Pri­va­taus moks­li­nių ty­ri­mų ir po­li­ti­kos ana­li­zės cent­ro bu­vo pa­ste­bė­ta už sa­vo veik­lą Gruz­džių gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė­je – vyk­do­mus pro­jek­tus ir ki­to­kias moks­lo ini­cia­ty­vas. Mo­ky­to­ja bu­vo at­rink­ta iš dau­ge­lio į Mei­lės Luk­šie­nės pre­mi­ją pre­ten­da­vu­sių kan­di­da­tų.

Me­tų atei­ties mo­ky­to­ja O. Venc­kie­nė už atei­ties kū­rė­jų ug­dy­mą Gruz­džių gim­na­zi­jo­je ap­do­va­no­ta ir pi­ni­gi­ne pre­mi­ja.

„Vi­sio­na­ry Ana­ly­tics“ iš­rin­ko jau tre­čią me­tų atei­ties mo­ky­to­ją. Pri­va­taus moks­li­nių ty­ri­mų ir po­li­ti­kos ana­li­zės cent­ras skel­bia, kad mo­ky­to­ja Orin­ta Venc­kie­nė su­ža­vė­jo įvai­ria­pu­siš­ku iš­si­la­vi­ni­mu ir ak­ty­viu da­ly­va­vi­mu fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo, vers­lu­mo pro­jek­tuo­se kar­tu su sa­vo mo­ki­niais. Cent­rą su­do­mi­no ir pa­ti Gruz­džių gim­na­zi­ja, ku­ri ti­ki jau­nais ta­len­tais ir ska­ti­na jų ug­dy­mą.

„Vi­sio­na­ry Ana­ly­tics“ (VA) yra pri­va­čios po­li­ti­kos ty­ri­mų cent­ras, tei­kian­tis tai­ko­mų­jų ty­ri­mų, ver­ti­ni­mo ir tech­ni­nės pa­gal­bos pa­slau­gas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ins­ti­tu­ci­joms, tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms ir Lie­tu­vos vy­riau­sy­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms. Cent­ro pa­slau­gos orien­tuo­ja­si į tris sri­tis: švie­ti­mą, ino­va­ci­jas ir tai­ko­muo­sius ty­ri­mus bei stu­di­jas.

Šaltinis: skrastas.lt

Share This Post
1 komentaras
  1. Šaunuolė, Orinta. Gražių idėjų. Smagių veiklų. Žingeidžių mokinių!

Rašyti komentarą