Lietuvos 100-mečiui: 2 dalis. JAV, Ilinojaus valstijos išeiviai

Lietuviu iseiviai RokfordeIlinojaus valstijoje gyvena apie 80 tūkst. lietuvių – tai svarbiausias lietuvių telkinys už Lietuvos ribų. Ši lietuvių bendruomenė turi ilgą istoriją ir turtingą palikimą.

Sent Luisas (Misūris ir Ilinojus, JAV)

Sent Lujisas – vienas didžiųjų istorinių JAV didmiesčių, kurie vienas po kito statyti XIX a. įsisavinant (kitu požiūriu – atimant iš indėnų) vis naujus ir naujus vakarinio Amerikos žemyno plotus.

Misūrio upe (Misisipės baseino dalis), palei kurią išsidėstęs miestas, buvo paprasta gabenti prekes labai toli ir čia klestėjo pramonė, pritraukusi ir lietuvius.

Rytinio Sent Lujiso Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčia (1509 Baugh Ave) – vienas puikiausių tautiškai romantinės Amerikos lietuvių architektūros pavyzdžių. Ją sukūrė architektas Jonas Mulokas, o interjerą – V. K. Jonynas, kartu vystę pokario Amerikos lietuvių bažnyčių stilių, kuo labiau atspindintį prarastą tėvynę (juk pokario imigrantai priverstinai bėgo nuo sovietų, o ne išvyko savo noru). Tūriai čia nėra jokio konkretaus istorinio stiliaus, bet nėra ir modernūs. Net būtini bažnyčios elementai sutautinti: kryžius, forma sumišęs su saule ir mėnuliu, Vyčio kryžiaus formos langų rėmai, baroko įkvėptas, bet jo nekopijuojantis bokštelis (tarpukariu laikyta, kad Barokas – lietuviškiausias stilius dėl barokinių bažnyčių skaičiaus Vilniuje). Bažnyčia labai primena Visų Šventųjų lietuvių bažnyčią Čikagoje ir kažkiek Mergelės Marijos gimimo bažnyčią Čikagoje (jas visas statė šitas pats autorių tandemas ir, beje, joms paskirtas VDU Ž. Leškevičiaus magistrinis darbas). Lietuviškos mišios sekmadieniais čia tebevyksta.

Rytinio Sent Lujiso Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčiaRytinio Sent Lujiso Nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčia. Google Street View.

Dar labiau į rytus Kolinsvilio (Collinsville) priemiestyje, 305 Collinsville Ave, savo baltą bažnytėlę 1903 m. pasistatė ir lietuviai liuteronai. Tai – Jeruzalės liuteronų bažnyčia, veikianti iki šiol, nors jau ir ne vien lietuviška. Ją irgi organizavo kentėjusieji nuo rusų okupacijos, tik ne tos pačios: įsteigęs pastorius buvo į Ameriką pabėgęs knygnešys.

Kolinsvilio Jeruzalės liuteronų bažnyčiaKolinsvilio Jeruzalės liuteronų bažnyčia. Google Street View.

Sent Lujiso aglomeracija yra dviejose valstijose, nes Ilinojaus ir Misūrio valstijų siena čia eina Misisipės upe. Abi aukščiau minėtos lietuvių bendruomenės įsikūrusios Ilinojaus pusėje, bet Misūrio valstijos krantas (kurioje yra ir Sent Lujiso centras) irgi turėjo savo lietuvių bažnytėlę – Šv. Juozapo. Paprastą, tarsi akmeninę, statytą 1915 m., uždarytą 1970 m., ant Park Avenue ir MacKay Place gatvių kampo Lafayette Square rajone, garsėjančiame savo puikia XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios architektūra. Tas rajonas buvo skurdus, praturtėję lietuviai iš jo išsikėlė.

Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia (uždaryta).Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia (uždaryta). Google Street View.

Springfildas (Ilinojus, JAV)

Nors Čikaga – didžiasuias ir žymiausias tiek Ilinojaus valstijos, tiek Amerikos lietuvių miestas – Ilinojaus sostinė yra kur kas mažesnis Springfildas.

Springfilde buvo 1909 m. statyta Šv. Vincento Pauliečio lietuvių bažnytėlė (8 ir Enos gatvių kampas), paprasta ir bebokštė, aplink kurią spietės įvairūs klubai ir kolektyvai. 1972 m. nepaisant parapijonių pasipriešinimo bažnyčia uždaryta – tada ji jau buvo paskutinė Springfildo tautinė parapija. 1976 m. nugriauta, dabar ten – parkavimo aikštelė.

Netoli vietos, kur stovėjo bažnyčia, 7-osios ir Enterprise gatvių kampe prie Enos parko, 2012 m. atidengta atminimo lenta. Jos tekstas: “Lietuviai masiškai atvyko į Sangamono apygardą per anglies bumą. Jų (su šeimomis) buvo keli tūkstančiai, jie bėgo nuo carinės Rusijos Imperijos vykdyto politinio ir religinio persekiojimo, prievartinio šaukimo į armiją, skurdo ir absoliutaus jų kalbos draudimo.

1908 m. 8-osios ir Enos gatvių kampe jie įkūrė “tautinę” Šv. Vincento Pauliečio katalikų bažnyčią, 63 metus tarnavusią kaip lietuvių identiteto ir kalbos centras. 1917 m. bažnyčia pavadinta svarbiausia miesto įvairių žmonių susitikimų vieta, kas sekmadienį jos mišias lankė 1200 žmonių. Po 1920 m. europetiškos kilmės etninėms grupėms smūgį sudavė imigracijos ribojimai, anglies kasyklų uždarinėjimai ir asimiliacija. Tačiau Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios svarba tik išaugo kai 1940 m. Lietuvą po 22 nepriklausomybės metų okupavo Sovietų Sąjunga. Kai Laisvė Tėvynėje ir vėl išnyko išlaikyti identitetą užsienyje atrodė moralinė pareiga.

Nacionalinius jausmus paskatino ir Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai, atvykę į JAV pagal JAV dipukų įstatymą (1948 m.). Ir tie jausmai liko dešimtmečius po to, kai 1971 m. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia tapo paskutiniąja uždaryta “tautine” bažnyčia (1971 m.) 1988 m. drąsi Lietuvos “Dainuojanti revoliucija” (1987-1991 m.) įkvėpė 439 vietos Amerikos lietuvius įsteigti naują klubą savo kilmei pažymėti. Lietuva atkūrė nepriklausomybę kai Sovietų Sąjunga 1991 m. žlugo. Parėmė Bakšių, Čenių, Kolantinų ir Urbanickų šeimos, Amerikos lietuvių klubas, Marijos Jonaitienės, Mečio ir Antano Valiukėnų, Vitos ir Dariaus Žemaičių atminimui”.

Springfilde gyveno ir ilgametis JAV kongresmenas, dabar senatorius Ričardas Durbinas (Richard Durbin), kurio motina – lietuvė. Jis prisidėjo ir prie atminimo lentos, o taip pat ne kartą lankėsi Lietuvoje. Iki Lietuvai tampant nepriklausomai aktyviai rėmė jos nepriklausomybę.

Būtent Lietuvos nepriklausomybės siekis 1988 m. vėl suvienijo Springfildo lietuvius, paskatino įsteigti lietuvių klubą. Dabar ši benduromenė turi vieną informatyvesnių JAV lietuvių tinklapių ir tik jos kryptingos veiklos dėka buvo pastatyta atminimo lenta.)

Vokiganas (Ilinojus)

Vokigano [Waukegan] mieste į šiaurę nuo Čikagos 1929 m. pastatyta lietuvių salė (901 S Lincoln Ave), kur vykdavo lietuviški renginiai, rinkdavosi lietuvių organizacijos. Nuo ~1985 m. ji tarnauja jau ispanakalbiams imigrantams, vadinasi “La Hacienda Del Norte”.

Buvusi lietuvių salė Vokigane. Google Street View

Į šiaurę nuo lietuvių salės yra Šv. Baltramiejaus lietuvių bažnyčia: įsteigta 1896 m. parapija buvo bendra lietuvių ir lenkų, 1903 m. daugėjant lietuvių lenkai atsiskyrė. Dabartinis pastatas statytas 1938 m. (senasis 1933 m. sudegė). 1991 m., 2009 m. parapijos apjungtos, šiandien prie bažnyčios anglų ir ispanų kalbom parašyta “Šv. Šeimos parapija”.

Šv. Baltramiejaus lietuvių bažnyčia Vokigane. Google Street View

Prieškario ir tarpukario Vokigane, traukusiame darbininkus savo galinga pramone, lietuviai buvo viena didžiausių bendruomenių (kartu su suomiais ir slovėnais), priešingai nei kitos, jie nebuvo skaldomi religingųjų ir nereligingųjų pasidalijimo. Tačiau vėliau Vokigane gamyklos užsidarė, dabar čia daugiau gyvena žmonės, važinėjantys dirbti į Čikagą, daugiau nei pusė – lotynų amerikiečiai.

Rokfordas (Ilinojus)

Rokforde [Rockford], trečiajame pagal dydį Ilinojaus mieste, veikia Rokfordo lietuvių klubas (716 Indiana Ave). Jis įsikūręs pietinėje miesto dalyje, kur seniau kurdavosi lietuviai.

Lietuvių klubas Rokforde. Google Street View

Lietuvių svarbą Rokforde rodo ir tai, kad Rokfordo etninio paveldo muziejuje (1129 S. Main Street) viena iš šešių galerijų yra skirta lietuviams (likusios skirtos kur kas didesnėms JAV bendruomenėms: afroamerikiečiams, airiams, italams, lotynų amerikiečiams ir lenkams).

Rokfordo lietuvių Šv. Petro ir Povilo bažnyčia (617 Lincoln Avenue), pastatyta 1911 m., 1985 m. perduota juodaodžiams, 1992 m. – ispanakalbiams. Dabar ten dauguma mišių – ispaniškos.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia Rokforde. Google Street View

Vestvilis (Ilinojus)

Vestvilis [Westville] XX a. pradžioje buvo anglies kasėjų miestas ir dauguma iš jo 2500 gyventojų buvo lietuviai. Daug jų uždarius kasyklas išvyko į Čikagą, bet ir šiandien lietuviai čia tebesudaro 4,7% iš ~4500 žmonių. Čia iki šiol veikia lietuvių kapinės (Cemetery Rd., Unionville; įkurtos 1909 m., prie įėjimo parašyta “Skirtos Maiko ‘Raudonojo’ Laito atminimui” [IN MEMORY OF MIKE “RED” LAITAS]). Ant senų kapų daug lietuviškų užrašų (pvz. “Iliarus Urniezius mire 29 Rugsejo turedamas 66 metus amziaus paejo is Laumenu kaimo Kaltinenu parapijos, Taurages apskricio. Lai buna lengva sios salies zemele ilsetis. Mire 20 rugs. 1920 m.”)

Mažyčiame Vestvilyje buvo net dvi lietuvių bažnyčios, deja, abi nugriautos: Šv. Petro ir Povilo katalikų (pastatyta 1897 m., uždaryta 1989 m.) ir senkatalikių, nepripažinusių Vatikano I susirinkimo rezultatų, Šv. Kryžiaus (1914 m. įkurta buvusioje presbiterijonų bažnyčioje, 221 W. Main St; uždaryta ~1960 m.; nugriauta ~2000 m., varpas perkeltas į lietuvių kapines, buvęs parapijos namas dabar gyvenamasis). Apie ano meto tarpusavio konfliktus net išleista angliška knyga “Trumpa didžiojo lietuvių barnio Vestvilyje, Ilinojuje istorija” (“A Short History of a Big Lithuanian Row in Westville, Illinois”) – ji aprašo ir kunigo Mikalausko savižudybę / nužudymą.

Spring Valis (Ilinojus)

Spring Valio lietuvių Laisvės kapinės (įsteigtos 1914 m.) visame Ilinojuje garsėja kaip vieta, kurioje dažnai vaidenasi. Esą dažniausiai keisti įvykiai vyksta prie trijų brolių skerdėjų Masokų [Massock] šeimos mauzoliejaus (statytas 1920 m.), esą ten būta net nužudymų, lankytojams pasirodo žmogus su kirviu.

Spring Valyje buvo Šv. Onos lietuvių bažnyčia, bet ji uždaryta ~1960 m.

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV Vidurio Vakaruose žemėlapis

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV vidurio Vakaruose (Ilinojuje, Viskonsine ir Indianoje) žemėlapis.

Šaltinis: http://global.truelithuania.com/  Augustinas Žemaitis

Share This Post

Rašyti komentarą