Lietuvos 100-mečiui: 3 dalis: lietuvių išeiviai Kanadoje

Toronto lietuviaiKanados lietuvių istorija – tarsi mažesnio mastelio JAV lietuvių istorija (šiandien yra 47 000 Kanados lietuvių). Ji ir prasidėjo vėliau. Pirmieji lietuviai Kanadon atsikėlė apie 1900 m. dirbti Naujosios Škotijos kasyklose.

Pirma lietuviška parapija įsteigta 1913 m. Pagrindinė migracijos banga buvo po sovietų okupacijos ir, kaip ir JAV, po 1990 m. buvo trečia banga. Dauguma Kanados lietuvių (~27 500) gyvena Ontarijuje, kur gausu ir lietuvių bendruomenių, bažnyčių. Kvėbeko provincijoje, Albertoje ir Britų Kolumbijoje gyvena po 4000-6000 lietuvių, ~1500 gyvena pirmosiose lietuvių imigracijos vietose Naujoje Škotijoje ir aplink. Tačiau tik ketvirtis Kanados lietuvių (~11 500) yra gryni lietuviai ir šis procentas skiriasi regionuose: Naujoje Škotijoje ir aplink grynų lietuvių jau beveik nėra (nebėra ir bendruomenių), Ontarijuje apie trečdalis. Du Kanados miesteliai – Wilno Ontarijuje ir Vilna Albertoje – yra pavadinti Vilniaus garbei (Wilno yra lenkiškas, o Vilna – senasis rusiškas Lietuvos sostinės pavadinimai)

Albertos provincija

Albertos provincijos sostinėje Edmontone esantys Lietuvių namai (83 Street Northwest) – nedidelis namelis vienaukščių gyvenamųjų namų rajone. Tik tokį galėjo sau leisti negausi miesto lietuvių bendruomenė, tad čia telpa ir koplytėlė (vietoje bažnyčios, kurios statyboms žmonių nepakako), ir kitos patalpos. Išorėje puikuojasi Gedimino stulpai, tautiniai ornamentai.

Lietuvių namai Edmontone. Google Street View.

Albertoje esantis kaimas Vilna yra pavadintas Vilniaus garbei. Gyvenvietė įkurta 1907 m. Anuomet Vilnius, kaip ir visa Lietuva, valdytas Rusijos Imperijos ir tuo metu oficialus rusiškas miesto pavadinimas buvo būtent “Vilna”. Kadangi rusų kalba Imperijoje buvo oficiali, būtent toks pavadinimas rodydavosi ir ano meto pasaulio žemėlapiuose ir būtent juo Albertos naujakuriai, daugiausiai atvykę iš Rytų Europos, pavadino savo kaimą. Beje, Lietuvos sostinė kai kuriomis kalbomis iki šiol vadinama “Vilna” (suomių, ispanų, tagalogų ir lotynų, o latviškai – Viļņa). Albertos Vilnoje gyvena ~250 žmonių.

Įvažiavimas į Albertos Vilnių (Vilną). Google Street View.

Torontas (Ontarijo provincija)

Torontas tapo namais tūkstančiams lietuvių, bėgusių nuo sovietų okupacijos. Jie 1950-1970 m. čia pastatė daug patriotiškai pavadintų pastatų, siekdami atkurti dalelę prarastos Lietuvos: bažnyčias, klubus, pensionatą, redakcijas. Ir nors Toronte lietuvių būta ir seniau, būtent tą pokario laikmetį iki pat šiol geriausiai atspindi jo lietuviškas paveldas.

Didžiausia lietuvių bendruomenė – Misisogos priemiestyje, kur yra didelis lietuvių centras “Anapilis” (2185 Stavebank Rd.). Centro širdyje – modernistinė Lietuvos kankinių šventovė, pastatyta 1974 m. Tai pirma pasaulyje bažnyčia, pavadinta šiuo vardu, kuris okupacijos metais turėjo simbolinę prasmę: juk Lietuvos kankiniai – tai ir sovietų nužudyti už savo įsitikinimus lietuviai. Lietuvių centras apylinkėse kūrėsi dar nuo seniau: nuo 1960 m. greta veikia lietuviškos Šv. Jono kapinės, kuriose be masyvių lietuviškų antkapių ir paminklas “Žuvusiems už Lietuvos laisvę”, koplyčia. Kartu su bažnyčia įrengta vienintelio Kanados lietuvių laikraščio “Tėviškės žiburiai” redakcija (leidžiamas nuo 1949 m.), aikštelė vis dažniau automobiliais atvykstantiems parapijiečiams. Yra ir trys didelės salės lietuvių ir nelietuvių šventėms.

Tai nėra pirmoji lietuviška bažnyčia Toronte – iki tol lietuviai melsdavosi Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, kuri 1935 m. nupirkta iš presbiterijonų (ten buvo ir redakcija, iškasta požeminė parapijos salė), bet pokariu jau tapo gerokai per maža.

Anapilis yra didžiausias Kanados lietuvių centras ir vienas didžiausių lietuvybės centrų pasaulyje, bet pačiame Toronte yra ir dar vienas toks centras. Tai Lietuvių namai (1573 Bloor Street West), kuriuose veikia Lietuvos generalinis konsulatas, baras “Lokys” (čia siūlomas lietuviškas alus), lietuvių salės, kredito unija.

Senieji lietuvių namai Toronte nukabinėti lietuvišais institucijų pavadinimais, ‘Švyturio’ ir padabinti Lietuvos bei Kanados vėliavomis. Google Street View.

Netoliese – Lietuvių liuteronų Kristaus atpirkėjo bažnyčia (1691 Bloor St W), tiesa narių ten mažėja (2008 m. buvo 129, 2012 m. liko 92). Bažnyčia suorganizuota 1951 m., primena nediduka seną bordinį namą, pamaldos lietuviškos ir angliškos.

Ant daugiaaukščio kitapus gatvės spindi Gedimino stulpai ir užrašas “Vilnius Manor” – tai pensionatas (1700 Bloor Street West).

Pensionatas Vilnius Manor (Vilniaus dvaras) Toronte. Google Street View.

Už kelių kvartalų į šiaurę prie Glenlake Ave yra Lietuvos parkas (Lithuania Park). Parkas taip pavadintas 1973 m. per visą Vakarų pasaulį vilnijant bangai įvairių vietų (gatvių, aikščių, parkų) pervadinimo okupuotos Lietuvos garbei – paprastai šiuos pervadinimus incijuodavo ir remdavo vietos lietuviai. Jie ir prisideda prie parko priežiūros. Bet 2013 m. Toronto savivaldybė gavo peticiją iš 130 torontiečių su prašymu grąžinti parkui senąjį “Oakmount Park” pavadinimą.

Lietuvos parko ženklas Toronte. Google Street View.

Kitur Toronte stūkso ir trečia moderni lietuvių šventovė – Kristaus prisikėlimo lietuvių bažnyčia (1 Resurrection Road) nūnai apsupta daugiabučių dangoražių; ją 1953 m. įkūrė ir administruoja broliai pranciškonai, kaip įprasta greta susiformavo ir lietuvių centras: salė, lietuvių kredito unija.

Kristaus prisikėlimo lietuvių bažnyčia Toronte. Google Street View.

Mažieji Ontarijo miestai

Pokariu Kanados lietuviai kūrėsi ne tik Toronte, bet ir mažuosuose Ontarijo miesteliuose. Ne viename jų stovi kuklios iš dalies modernaus, iš dalies senovinio stiliaus lietuviškos bažnytėlės, atsipidninčios tą 1950 m. laikmetį kai į Kanadą atbėgę lietuviai stengėsi išsaugoti savo tradicijas, bet ir turėjo prisitaikyti prie modernios kanadietiškos visuomenės. Tačiau mediniai kryžiai ir stogastulpiai lietuvybę pabrėžia kone kiekviename šventoriuje.

Į Delį (Delhi) atsikėlę lietuviai dirbo tabako platacijose. 1959 m. atsirado galimybė nusipirkti vietinę bažnytėlę, nes parapija kėlėsi į didesnę. Bažnyčia perkrikštyta Šv. Kazimiero vardu (41 Talbot Road).

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Delyje. Priekyje – tradicinis medinis kryžius. Google Street View.

Kanados lietuviai mėgo glaudžiai su Lietuva susijusius pavadinimus. Šv. Kazimiero bažnyčia yra ir Vindzoro (Windsor) mieste (1043 Greendale Drive). Londone (London) stovi Šiluvos mergelės bažnyčia (1414 Dundas Street East).

Vasaga Byčas (Wasaga Beach) miestelis nedidelis, bet lietuvių čia gana daug. ~1952 m. jie čia Tortonto kunigo Petro Ažubalio skatinimu pirko vasarnamius, nes ši vieta primena Palangą (greta Hurono ežeras, kurio, lyg jūros, kito kranto nesimato, ilgiausias pasaulyje paežerės paplūdimys (14 km), panašus į Palangos klimatas, miestelio dydis). Tai – retas atvejis kai lietuviai kėlėsi kažkur planingai. Yra ir iš vasarnamio perstatyta Gerojo ganytojo šventovė (2121 Mosley Street). Pastatyta 1993 m. ji yra bene naujausia lietuviška bažnyčia už Lietuvos ribų. Jos prireikė todėl, kad vasarnamius kai kurie lietuviai ilgainiui pritaikė gyventi ir žiemą bei visam laikui iš didmiesčių išsikėlė į Vasaga Byčą.

1949 m. netoli Niagaros krioklių esančiame Sent Katerinse (St. Catherines) iš lietuvos bėgti priversti broliai pranciškonai įkūrė savo vienuolyną, čia įsteigta ir Angelų karalienės misija. Pastatas 2001 m. mažėjant lietuvių parduotas, bet lietuviams juo leidžiama naudotis.

Tarp Toronto ir Sent Katerinso esančiame Hamiltone 1948 m. įkurta Aušros vartų mergelės bažnyčia (58 Dundurn Street).

Aušros Vartų Marijos lietuvių bažnyčia Hamiltone. Priekyje – tradicinis oplytstulpis. Google Street View.

Ontarijuje yra ir Vilnius – tiksliau, Wilno miestelis. Jį dar 1858 m. įkūrė kašubai – tautelė, gyvenanti prie Gdansko. Čia jiems gamta priminė namus, panaši ji ir Lietuvą. Naujakuriams vadovavo lenkas Liudvikas Dembskis, gimęs Vilniuje – nenorėdamas pavadinti gyvenvietės savo pavarde jis pakrikštijo ją savo gimtojo miesto vardu. Aplink Ontarijaus Vilnių daug kryžių, čia yra ir seniausia įkurta lenkiška Kanados parapija (1875 m., dabartinė bažnyčia 1937 m.)

Monrealis (Kvebekas, Kanada)

Monrealis yra antrasis pagal dydį Kanados miestas (~3 mln. gyv.), tad ir lietuvių pabėgėlių pokariu čia atvyko daug. Jie pastatydino dvi modernistines bažnyčias, iki šiol tarnaujančias bendruomenei. Monrealis – vienintelis daug lietuviško paveldo turintis prancūzakalbis miestas.

Aukštas Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios špilis kyla virš senų namų rajono (adresas: 3426 Parthenais). Šiai parapijai jau per 100 metų, bet bažnyčia pokarinė.

Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Monrealyje. Google Street View.

Pietiniame Monrealyje, 1465 Rue de Seve, yra irgi XX a. vidurio Aušros Vartų lietuvių bažnyčia (kaip anuomet įprasta pavadinta patriotiškai, su aiškia aliuzija į paliktą Lietuvą). Ji bebokštė, stačiakampių formų. Greta veikia ir lietuvių kredito unija. Bažnyčioje už altoriaus – įspūdinga Vilniaus Trijų kryžių paminklo kopija.

Aušros Vartų lietuvių bažnyčia Monrealyje. Google Street View.

Kaip ir kitur Kanadoje lietuviai Kvebeke ėmė kurtis JAV apribojus imigraciją prieš Pirmąjį pasaulinį karą, bet ypač jų padaugėjo prisijungus pabėgėliams nuo sovietų (tada pastatytos ir bažnyčios). Protestai už Lietuvos nepriklausomybę buvo nuolatinis reiškinys, tada lietuviai pasiekė, kad Monrealio LaSalle rajone atsirastų Lietuvos gatvė (Rue Lithuania). Taip pavadinta gatvelė supama dviaukščių sublokuotų namų.

Lietuvos gatvė Monrealyje. Google Street View.

Kanada yra dvitautė valstybė: dauguma provincijų yra buvusios anglų kolonijos ir kalba angliškai, o Kvebekas, kurio didžiausias miestas ir yra Monrealis – buvusi Prancūzijos valda, kalba prancūziškai. Užrašai ant lietuviškų bažnyčių – lietuviški ir prancūziški ir Monrealio lietuviai yra vienintelė lietuvių bendruomenė prancūzakalbiame krašte (dauguma lietuvių emigravo į anglakalbes bei ispanakalbes šalis). Tiesa, dauguma lietuvių geriau moka Kanados mastu svarbesnę anglų kalbą, tik lietuviškai-angliškai pateikiamas ir Monrealio lietuvių tinklapis – šiaip ar taip, pati anglų kalba vyresniems lietuviams yra negimtoji. Tad sustiprėjus Kvebeke separatistinėms nuotaikoms, prancūzų kalbos reikalavimams darbuose, dalis Monrealio lietuvių išvyko į Ontariją.

Lietuviško paveldo Naujojoje Anglijoje (Kanada) žemėlapis

Lietuviško paveldo vakariniuose JAV Naujojoje Anglijoje (Konektikute, Masačiūsetse, Meine, Rod Ailende, Naujajame Hampšyre) ir Kvėbeke (Kanada) žemėlapis.

Šaltinis: http://global.truelithuania.com/ Augustinas Žemaitis

Share This Post

Rašyti komentarą