Dalykinės asociacijos kreipėsi į ŠMM, UPC, LR Seimą

Bendra_LPAVT_nuomone_Del_bendrojo_ugdymo_turinio_atnaujinimoLietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba parengė 15 asociacijų suderintą raštą, kuriuo kreipėsi į LR Seimo švietimo komitetą, Švietimo ir mokslo ministeriją bei Ugdymo plėtotės centrą dėl valstybinio požiūrio stokos, siekiant parengti naująsias Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias ugdymo programas. .

Rašto turinys

LR Seimo Švietimo komitetui

LR Švietimo ir mokslo ministerijai

Ugdymo plėtotės centrui

Dėl bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo, 2018-10-23, Vilnius

KREIPIMASIS

Dauguma Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos narių yra sunerimę dėl valstybinio požiūrio stokos, siekiant parengti naująsias Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias ugdymo programas (toliau BUP).

Esame įsitikinę, kad BUP rengimas yra nacionalinės svarbos reikalas, lemsiantis ateities Lietuvos Respublikos politinio, ekonominio, socialinio, technologinio ir kultūrinio vystymosi prielaidas, todėl negali būti vykdomas skubotai, be išsamių diskusijų ir visuotino sutarimo dėl atnaujinamų programų metodologijos. Siūlome organizuoti viešąsias diskusijas, kuriose dalyvautų švietimo ekspertai, edukologai, mokslininkai, dalykinių asociacijų atstovai, tėvų bendruomenė, sociologai, psichologai, ekonomikos ekspertai.

Vykdant plataus masto BUP atnaujinimą, ŠMM ir jos įgaliotos institucijos turi užtikrinti, kad šiame procese be mokslininkų, būtinai dalyvautų ir dalykinių mokytojų asociacijų rekomenduoti mokytojai praktikai bei švietimo pagalbos specialistus atstovaujančių asociacijų rekomenduoti specialistai. Siūlome padidinti mokytojų skaičių kiekvienoje ekspertų grupėje (mažiausiai trys) ir tai aiškiai nurodyti būsimų viešųjų pirkimų konkursų sąlygose. Ekspertų grupės privalėtų  konsultuotis su mokytojų asociacijomis tiek rengdamos bendrus programų metmenis, tiek kurdamos atskirų programų projektus, lydinčiąją medžiagą ir kt. Siūlome šias veiklas taip pat įtvirtinti būsimų viešųjų pirkimų konkursų sąlygose.

Esame taip pat įsitikinę, kad atnaujinus BUP, būtina sudaryti mokykloms palankias sąlygas jas sėkmingai įgyvendinti. Tam siūlome organizuoti mokymus mokytojams, numatyti laiką mokytojų pasiruošimui dirbti pagal atnaujintas programas, užtikrinti finansines galimybes mokykloms įsigyti naujas programas atitinkančių vadovėlių, mokymo priemonių, metodinės literatūros mokytojams.

Šio kreipimosi turiniui pritarė šie LPAVT nariai:

Klasikų asociacija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija

Lietuvos biologijos mokytojų asociacija

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga

Lietuvos fizikos mokytojų asociacija

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija

Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija

Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos) mokytojų asociacija

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija

„Lituanistų sambūris“

Šokio mokytojų asociacija

Share This Post
1 komentaras
  1. Labai šaunu, turėtų pajudėti ledai. Ir jeigu įvyktų tai, kad būtų spjūvis į kreipimąsi, tai su pasekmėmis išgarsėtume toli už horizonto. Bet – būkime optimistai.

Rašyti komentarą